Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning.

I gymnasiesärskolan anpassas utbildningen efter varje elevs förutsättningar och undervisningen sker i liten grupp och i elevens egen takt.

Utbildning i gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyraårig och ges på nationella yrkesprogram eller på individuellt program. Utbildningen på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa ett nationellt yrkesprogram.

Vem kan läsa på gymnasiesärskolan?

Elever med autism ska i normalfallet inte längre höra till gymnasiesärskolans målgrupp utan ska endast gå där om de också har en utvecklingsstörning.

En elev som har gått ut grundsärskolan har alltid rätt att tas emot i gymnasiesärskolan. I annat fall ska frågan om en elev tillhör målgruppen prövas. En sådan utredning ska omfatta en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med eleven och elevens vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

En elev som har gått ut grundsärskolan har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ (Skollagen 2010:800, 17 kap.16§).

Inriktning för gymnasiesärskolan

Inriktningen för gymnasiesärskolan i Kungsbacka är att ge eleven förutsättningar att fördjupa och utveckla sina kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Kontakta gärna