Betygsresultat, arbete för måluppfyllelse

Elevresultat vårterminen 2020

Betygsresultat visar på god måluppfyllelse för elever som slutade årskurs 9 våren 2020. Den genomsnittliga totala meritpoängen för elever som lämnade Kungsbackas kommunala skolor i våren 2020 var 244, i riket låg snittet på 231. Andelen behöriga till ett yrkesförberedande var 91 procent i Kungsbacka och 85,6 procent för riket.

Våren 2019 var den totala meritpoängen för Kungsbackas kommunala skolor 238 poäng. Behöriga till gymnasiet var 2019 89 procent.  

Statistik om skolresultat

Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik om elevresultat på riksnivå. Det går därmed inte göra jämförelser mellan olika kommuner och elever skolor via en gemensam statistikdatabas. Mer information finns på skolverkets hemsida

Sök statistik

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskola & Grundskola har ett intensivt utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Grunden för arbetet är det systematiska kvalitetsarbetet som genomförs på såväl skolnivå som för hela förvaltningen.

Från 2020 och framåt så finns ett särskilt fokus på måluppfyllelse genom att arbeta med områdena

  • Undervisningens kvalité
  • Jämställd utbildning
  • Matematik 

Enkäter till elever och vårdnadshavare

Vi genomför varje år enkäter där vi ställer frågor om hur elever i årskurs 2, 5 och 9 upplever skolan. även vårdnadshavare får svara på frågor. Resultatet av enkäterna är ett underlag för vårt systematiska kvalitetsarbete

Enkäter