Barn- och ungdomsförening

För att en förening ska kunna få föreningsstöd och bidrag ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda.

 • Föreningen ska ha minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år som ska delta i minst tio sammankomster per år.
 • Föreningens aktiva medlemmar ska ha betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor för medlem under 15 år och minst 50 kronor för medlem över 15 år.
 • Föreningen ska årligen lämna in:
 1. Verksamhetsberättelse
 2. Ekonomisk redovisning
 3. Revisionsberättelse
 4. Uppgifter till föreningsregister
 5. Protokoll från senaste årsmöte
 6. Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare
 7. Handlingsprogram för drogpolitiskt program/policy i de fall föreningen har ett sådant

Ovanstående handlingar ska vara inskickade till Kultur & Fritid senast en månad efter årsmötet.

För att få medlemsbidrag ska föreningen årligen redovisa antal medlemmar. Redovisningen hämtas från Aktivitetskort på nätet.

Föreningen får inte utöva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller missbruk av alkohol och droger.

Bidrag betalas inte ut till aktiviteter, läger eller utbildningar där det förekommer alkoholförtäring eller andra droger.

Föreningar som får bidrag från annan kommunal instans eller från kyrkliga samfund kan inte få bidrag.

Föreningen ska godkännas av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening. Det innebär att den måste ha ett namn, stadgar, styrelse och ett bak/plusgiro.

Särskilda förutsättningar

 • Religiösa samfund som ej uppfyller grundkraven på exempelvis medlemsavgiften prövas särskilt.
 • Kampsporter ska tillhöra en riksorganisation som är ansluten till Riksidrottsförbundet.
 • En registrerad och godkänd förening som minskar antalet aktiva medlemmar i åldern 7-20 år till mindre än tio medlemmar får kvarstå som bidragsberättigad under max ett år.
 • Schablonersättning kan utbetalas till mindre föreningar som inte uppfyller kraven på bidragsberättigad barn- och ungdomsförening.

Kontakta gärna

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag
klockan 8.30-12
Onsdag
klockan 13.30-16

Besöksadress
Kulturhuset Fyren
Postadress
Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid
434 81 Kungsbacka