Så arbetar vi inom vård och omsorg kring covid-19

Kungsbacka kommun gör sitt yttersta för att ta hand om de med störst behov och för att bromsa smittspridningen. Vi förstår att många känner oro i den pågående situationen och vi vill därför berätta hur vi arbetar i våra olika verksamheter med bland annat smittspridning och skyddsutrustning.
 • Så här arbetar vi med förebyggande och hälsofrämjande arbete

  +

  Med anledning av pågående pandemi har arbetet med hälsofrämjande träffar fått ställa om. Även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet och isolering, har fått ställa om och anpassas efter den rådande pandemin.

  Istället för fysiska träffar kommer alla som fyller 80 år under 2020 och som inte har hjälp från vård och omsorgs, under hösten att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om ett hälsofrämjande samtal per telefon. Genom att göra det förebyggande hälsofrämjande arbetet via telefon kan psykisk ohälsa uppmärksammas och hjälp kan sättas in i ett tidigt stadie. Samtalen kommer att göras med cirka 500 personer.

  Uppsökande verksamhet

  Sedan i maj 2020 har även den uppsökande verksamheten för att bryta ensamhet hos äldre, med hjälp från vård och omsorg, startat upp per telefon. Genom att våga fråga blir det en möjlighet för den enskilde att beskriva sin situation och möjlighet för oss i kommunen att kartlägga vilket behov det finns.  

 • Så här arbetar vi inom hemtjänsten

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemtjänsten är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. 

  Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

  Medarbetare inom hemtjänsten är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.  

  Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till våra omsorgstagare men även för att skydda våra medarbetarna från att bli smittade. Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det material som tillkommer utöver är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir/glasögon 

  Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt nära arbete inom en meter, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte.

  Munskydd används även i övriga situationer där det inte går att hålla avstånd t ex överrapportering mellan personal och i trånga utrymmen.

  Vi har tillgång till den skyddsutrustning som vi behöver.

  Hemtjänstens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med två uppsättningar av skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en kund uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. En del enheter har också köpt in en moussetvål som används utan vatten.  
  Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Våra lokaler ses över dagligen och desinficeras på kontaktytor, bland annat handtag och bordsytor.

  Arbetskläder

  Hemtjänsten har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt.

  Trygghetslarm

  Kungsbacka kommun har tecknat ett tilläggsavtal med larmcentralen i Malmö.

  Det innebär att larmcentralen kommer att ställa frågor kring symtom hos den person som larmar. Om den som larmar har symtom i form av hosta, halsont, feber, huvudvärk, andningsbesvär, muskel- och ledvärk, snuva eller illamående kommer det att stå symtom och larmorsak i Sms:et från larmcentralen.

  På detta sätt kan vi förbereda eventuell användning av skyddsutrustning innan vi möter upp den enskilde och ger stöd i hemmet. Detta är en av åtgärderna vi vill göra för att förhindra smittspridning och samtidigt använda skyddsutrustning när den behövs.

 • Så här arbetar vi på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Inriktningen i allt vårt arbete är att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19 och att arbeta med uthållighet. Vi ska se till att verksamheten är säkrad, det handlar bland annat om att insatsplanera och att se till att i den möjligaste mån ha kontinuiteten kring kunderna.

  Skyddsutrustning

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras.  

  Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till våra boende men även för att skydda våra medarbetarna från att bli smittade. Det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • visir/glasögon

  Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete inom en meter, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte.

  Munskydd används även i övriga situationer där det inte går att hålla avstånd t ex överrapportering mellan personal och i trånga utrymmen.

  Vi har tillgång till den skyddsutrustning som vi behöver.

  Arbetskläder

  Vi har köpt in extra arbetskläder så att vikarier ska ha till gång till ombyte. All personal byter om på arbetsplatsen och kläderna tvättas på plats. Våra medarbetare använder med andra ord inte sina arbetskläder till och från arbetet och tar inte hem och tvättar sina kläder som tidigare var vanligt. 

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner, bland annat handtvätt och handsprit och använder förkläden och handskar i vårdnära arbete.  
   
  Våra medarbetare tar sitt personliga ansvar och följer Folkmyndigheternas råd. Vi stannar hemma vid förkylningssymtom, vi undviker resor och håller avstånd till andra både inomhus och utomhus genom att begränsa våra sociala kontakter. Detta gäller även på vår fritid.

 • Så här arbetar vi inom hemsjukvården

  +

  Vi följer rutiner och riktlinjer från sjukvården i Region Halland och håller oss uppdaterade när dessa revideras och förändras. Hemsjukvården är van vid att förebygga och hantera smitta och är extra noga med de basala hygienrutinerna. Så här arbetar Hemsjukvården för att minska smittspridning av coronaviruset covid-19. 

  Hygienrutiner och skyddsutrustning  

  Medarbetarna i Hemsjukvården är extra noga med de basala hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.  

  Den skyddsutrustning som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som även används i den vanliga vården:

  • handskar
  • förkläde med ärm/utan ärm
  • handdesinfektion
  • ytdesinfektion

  Det som tillkommer utöver och som inte används lika frekvent i normal drift är:

  • munskydd
  • andningsskydd
  • långärmade förkläden
  • visir/glasögon

  Våra medarbetare arbetar för en hög följsamhet till basala hygienrutiner vilket innebär bland annat att använda handtvätt, handsprit, använder förkläden och handskar i vårdnära arbete som är inom en meter från patienten. Munskydd används i vårdlokaler, kontor, bilar av all personal där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Om det inte går att använda munskydd kan visir användas istället. 

  Hemsjukvårdens bilar

  Samtliga bilar är utrustade med skyddsutrustning för att det ska finnas tillgängligt om en kund uppvisar symtom på covid-19. Det finns också våtservetter i varje bil i händelse av att man inte har haft möjlighet att tvätta händerna hos en kund. Våra bilar desinficeras regelbundet enligt rutin.  

  Inga medarbetare med symtom arbetar i verksamheten. 

  Närvarande chefer 

  Våra chefer är närvarande och tillgängliga för personalens frågor och det bidrar till lugn. De bidrar till att korrekt och omgående information når medarbetarna vid förändringar. De säkerställer också arbetet med en hög följsamhet till basala hygienrutiner. 

  Provtagning av patienter med symtom 

  Alla sjuksköterskor arbetar aktivt med att snabbt få till provtagning av patienter som uppvisar symtom på Covid-19 för att få svar på konstaterad smitta eller motsatsen. Detta för att snabbt kunna starta smittspårning i samråd med ansvarig läkare. Patienter som bor hemma och har en konstaterad smitta tas om hand om av Covid-teamet.

  Ökad samverkan med chefer inom socialtjänstlagen

  Vi har ett ökat och tätare samarbeta med undersköterskor och omsorgspersonal, både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vi ser att detta är viktigt så att alla runt våra patienter har samma information. 

 • Så här arbetar våra biståndshandläggare

  +

  Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Myndighet sett över och uppdaterat sitt arbetssätt på följande sätt för att minska kontaktytorna och smittspridning av coronaviruset covid-19.

  Hembesök eller visningar 

  Hembesök och visningar av äldrelägenheter sker med restriktivitet och en handlingsplan för detta är upparbetad där vi försöker få besöken att ske utomhus i första hand. Besök som avser anpassningar utomhus sker som vanligt. 

  Kontakt med enskild och dess anhöriga 

  Kontakt sker främst via telefon, mail eller Facetime. Likaså sker mestadels av kontakten med utförarna främst genom telefon och kommunikation i verksamhetssystemet.  

 • Så arbetar vi med arbetsmiljön

  +
  Det är viktigt att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och känner sig trygga på jobbet och enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren göra riskbedömningar på arbetsplatsen.
  Arbetsgivaren träffas regelbundet tillsammans med fackliga skyddsombud i en skyddskommitté. I skyddskommittén arbetar man med att identifiera risker och åtgärder i arbetsmiljön som är kopplad till covid-19. Utifrån behov genomförs ytterligare riskanalyser.

  Vi följer myndigheternas rekommendationer kring skyddsutrustning

  Det absolut viktigaste för att förebygga smittspridning är att följa de basala hygienrutinerna. Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter och de hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Rutinerna ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med en omsorgstagare. 
  Som ett komplement är en ny och riktad skyddsåtgärd framtagen för att skydda medarbetare ytterligare mot smitta. Beslutet innebär att medarbetare bär visir under hela arbetspasset.
  Beslutet gäller anställda på Vård & Omsorg eftersom det är Kungsbacka kommun som har ansvar för arbetsmiljön för anställda i kommunen. Privata utförare har det yttersta arbetsmiljöansvaret för sina medarbetare.
 • Provtagning av personal

  +

  Antikroppstest

  Medarbetare som arbetar med vård och omsorg erbjuds att göra ett antikroppstest. Det är frivilligt, kostnadsfritt och man tar det på sin fritid. Testet visar om man har bildat antikroppar mot covid-19 och därigenom har ett visst skydd. Får man ett positivt antikroppstest betyder det att man har en minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra. Det är fortsatt viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda sig själv och andra från att smittas med covid-19 även om man bildat antikroppar. 

  PCR-test

  Alla invånare i Halland med symtom på covid-19 kan boka tid för provtagning via 1177, även medarbetare som är bosatta i annan region men som arbetar i Halland kan provta sig via Region Halland. Via 1177.se bokas tid och plats för provtagning, individen tar provet på sig själv vid särskilda provtagningsbussar. Provet som tas visar om individen har en pågående covid-19-infektion. Det viktigaste för att minska smittspridningen är dock fortfarande att medarbetare som är sjuka eller har symptom, även milda, på coronaviruset covid-19 stannar hemma.

  Boka provtagning på 1177.se
  Självprovtagning covid-19 Halland
  Boka tid för antikroppstest

 • Så arbetar vi med skyddsutrustning

  +

  Uppdaterat 21-01-21

  Vi använder skyddsutrustning baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten samt Vårdhygien på Region Halland. De baseras på kunskapsläget kring sjukdomen och virusets spridningssätt och inte på grund av brist på skyddsutrustning. 

  Vi minskar smittspridning genom att personalen stannar hemma och inte går till jobbet när de har sjukdomssymtom. 

  Region Halland tillgång till den skyddsutrustning som behövs och vår personal har tillgång till den skyddsutrustningen som myndigheterna rekommenderar. För att undvika en framtida brist på skyddsutrustning är det viktigt att vi använder den enligt rekommendationerna. 

  I dessa situationer använder vi skyddsutrustning 

  När personal arbetar med patienter/omsorgstagare inom en meters avstånd används följande skyddsutrustning:

  • munskydd
  • visir
  • förkläde
  • handskar

  Dessutom följer personalen de basala hygienrutinerna kring användning av hand- och ytsprit. Skyddsutrustning används då för att inte patient med misstänkt eller konstaterad Covid-19 ska smitta personalen.  

  Personalen använder också skyddsutrustning som en del av de basala hygienrutinerna. Dessa rutiner är grunden för att personal inte ska smitta eller föra vidare smitta mellan patienter/kunder. 

  Vårdhygien i Halland har lagt till tillfälliga rekommendationer i sina hygienrutiner för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Förutsätt att den personal som är i arbete är frisk och tillämpar de basala hygienrutinerna så beskrivs följande extra åtgärder för att skydda både patienter och personal:

  • Visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (inom en 1m) oavsett misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Munskydd används i vårdlokaler av all personal där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal, till exempel i trånga utrymmen eller vid överrapportering.

  Exempel på när man ska använda munskydd kan vara när man åker flera i samma bil mellan patienter och när man sitter flera på ett kontor för att dokumentera eller utföra administrativa uppgifter. Munskydd förordas i första hand men skulle det av någon anledning inte fungera med munskydd kan verksamheten fortsätta använda visir.

  Munskydd och visir kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd. Förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av eller blivit genomfuktat

  Det är viktigt att skyddsutrustning används på ett korrekt sätt för att inte ha motsatt effekt och istället sprida smitta.  

  Nya tillfälliga rekommendationer

  Uppdaterat 21-01-21

  Vårdhygien i Halland har lagt till tillfälliga rekommendationer i sina hygienrutiner för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

  • Personal ska använda munskydd hela tiden då man vistas i en vård- och omsorglokaler. Med vård- och omsorgslokal menas den enskilda enheten på boendet.
  • Patient/brukare på korttidsenheter som vistas utanför sitt eget rum och vid transporter ska använda munskydd
  • Besökare på vård- och omsorgslokaler ska använda munskydd på hela tiden

  Enhetschef ansvar för att tillhandahålla munskydd och att besökare använder och kasserar munskyddet på ett sådant sätt att de inte riskerar att sprida smitta.

  Vilket skyddsmaterial använder vi? 

  Mycket av det skyddsmaterial som vi använder vid Covid-19 är skyddsutrustning som används i vanlig vård: 

  • Handskar
  • Förkläde med ärm/utan ärm
  • Handdesinfektion och ytdesinfektion 

  Det som tillkommer är: 

  • Munskydd
  • Andningsskydd
  • Visir/Glasögon

  Visir och skyddsglasögon 

  Dessa ska användas för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk. Enligt arbetsmiljöverket föreskrift (AFS 2018:4) ska visir användas vid arbetsmoment vid risk för kontakt med kroppsvätskor. 

  Skyddsförkläde och skyddsrock 

  Dessa ska användas vid kontakt med vårdtagare, vårdtagarens säng och vid risk för kontamination av kroppsvätskor. I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. 

  Vätskeavvisande munskydd (IIR) 

  Vid misstänkt eller konstaterad smitta används dessa tillsammans med munskydd. Vid ansiktsnära vård hos friska patienter används antingen visir eller munskydd.  

  Använder vi det bästa skyddsmaterialet? 

  Vi har munskydd av klassificering IIR. Andningsskydd av typ FFP2 vilka är det som krävs enligt Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Halland. Vi har inget undermåligt material till vår personal.  

  Hur resonerar vi kring munskydd på personalen? 
  Patienter/kunder med misstänkt eller konstaterad smitta 

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att använda munskydd och andningsskydd vid vård av patienter med misstänkt eller konstaterad Covid-19. Vi följer dessa råd och genom smittskyddsenheten och vårdhygien på region Halland skapas rutiner utifrån de nationella råden. Det är viktigt att arbeta utifrån de råd som finns från expertisen gällande smittskydd och skyddsutrustning och att inte vidta åtgärder som kan vara kontraproduktiva och mer riskfyllda i denna situation. 

 • Så informerar vi om bekräftad smitta i våra verksamheter

  +

  Vid bekräftad smitta i någon av våra verksamheter kommer vi att informera när vi blir uppmanade av smittskydd att göra så.

  Det är behandlande läkare som ansvarar för kartläggning och smittspårning vid konstaterad covid-19. Instruktioner som de ger ska följas eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.  

  Bekräftad smitta på ett vård- och omsorgsboende

  Om fall uppstår inom våra vård- och omsorgsboenden innebär patientsekretessen att vi inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient, om inte annat är överenskommet.

  När en enskild patient är konstaterad smittad med covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsboenden kontaktar sjuksköterska, efter samtycke, de anhöriga för att informera om det förändrade hälsotillståndet. Övriga boende på enheten och deras företrädare får information om att smitta finns och vad vi gör för att begränsa smittspridningen. Vi kommer inte att tala om vem som är smittad. 

  Vid konstaterad smitta följer vi våra etablerade rutiner som alltid utgår från nationella myndigheters riktlinjer. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kungsbacka kommun. 

Utifrån vårt ansvar som vårdgivare genomför vi flera åtgärder för att minska smittspridning. I kommunen finns det sedan tidigare flera rutiner för hur man som medarbetare ska arbeta med patienter med olika sjukdomar och smittor. Dessa gäller som en grund i vårt dagliga arbete.

Rutiner och rekommendationer

Region Halland har tagit fram rutiner om hur man ska arbeta utifrån covid-19. Vi har också sett över och uppdaterat vårt arbetssätt för att förhindra och hantera smittspridning. Verksamheten arbetar för att säkerställa att kunder, brukare och patienter ska påverkas så lite som möjligt.

Det pågår också ett aktivt arbete med att hantera och sprida information utifrån myndigheternas rekommendationer. Det får inverkan på vårt arbetssätt som i sin tur förändras i takt med nya direktiv.

Så arbetar vi för att minska smittspridningen

Det är många som har frågor hur vi arbetar inom vård och omsorg för att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Högst upp på denna sida berättar vi hur vi arbetar inom exempelvis hemtjänsten och på våra vård- och omsorgsboende.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg är extra noga med hygienrutinerna och använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med Smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien på Region Halland.

Det innebär att skyddsutrustning används när en person misstänks vara smittad eller har en konstaterad smitta. Denna bedömning görs av läkare. Verksamheten kan använda visir utan att det finns någon smitta när vård och omsorg ges nära personens ansikte.

Läs mer om vilken typ av skyddsutrustning vi använder och hur vi använder den, högst upp på denna sida.

Minska smittspridning och skydda människor

Skyddsutrustningen är både till för att minska smittspridningen till kunder och brukare men också för att skydda medarbetarna från att bli smittade. Medarbetare som träffat patienter med smitta kan arbeta på en annan avdelning eller i ett annat hem och det finns tydliga rutiner för hur man ska arbeta för att inte sprida smittan vidare.

Om en patient, kund eller brukare är smittad kommer ansvarig chef att ta kontakt med alla verksamheter som berörs och som arbetar eller vistas runt patienten. Om andra personer påverkas i arbetet med smittspårning kommer även de personerna att bli kontaktade. Läs mer om vårt upprättade covid-team längre ner på denna sida.

Beslut som har tagits under pandemin:

 • Lokalt besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboende

  +

  Uppdaterat 2021 01 12

  Kungsbacka kommun har sedan den 3 december ett lokalt tillfälligt besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet har förlängts en gång tidigare och nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga det tillfälliga lokala besöksförbudet igen.

  Besöksförbudet gäller från den 13 januari och fram till och med den 2 februari. Beslutet om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter att kommunen begärt det. Besöksförbudet kan komma att förlängas. 

  Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som både våra äldre på boendena och våra medarbetare träffar. Beslutet gäller boende både i kommunal och privat regi. 

 • Covid-kortis på Smedjans korttidsenhet

  +

  Uppdaterad 2020 12 04

  I samband med en ökad smittspridningen har kommunen tagit beslutet att öppna ett covid-kortis som en åtgärd. Det blir en särskild avdelning på korttidsenheten Smedjan och de personer som kan få vård och omsorg där är smittade personer som antingen kommer direkt från sjukhus, har hemtjänst eller personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

  Åtgärden görs för att avlasta verksamheter som har många smittade men också för att skapa ett lugn i arbetsgrupperna.

 • Tillfälligt lokalt besöksstopp - korttidsplatser och växelvård

  +

  Från den 18 november och fram tills nytt beslut tas har ett tillfälligt lokalt besöksförbud införts för verksamheter som bedriver korttidsplatser samt växelvårdsplatser. Det är korttidsenheten Smedjan samt Vickan vård- och omsorgsboende som berörs. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som vistas i verksamheterna.

 • Stark avrådan för besök på vård- och omsorgsboende

  +

  Sedan den 3 november gäller skärpta allmänna råd i Halland och under tisdagen den 24 november beslutade Folkhälsomyndigheten att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 13 december. Med anledning av det har Kungsbacka kommun beslutat att förlänga beslutet om en stark avrådan från besök på våra vård- och omsorgsboendena till den 13 december. 

  Beslutet om stark avrådan gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi.

  Syftet är att minska risken för smittspridning genom att minska antalet personer som både våra äldre på boendena och medarbetare träffar.

 • Hävt besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på våra vård- och omsorgboende och besök kan nu även göras inomhus. För att göra ett besök så säkert som möjligt behöver de bokas i förväg. Det görs via det aktuella boendet.
  Som en effekt av beslutet att häva besöksförbudet har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen skapat rekommendationer och föreskrifter om vilka försiktighetsåtgärder man nu måste vidta. Riktlinjen som gäller i Kungsbacka kommun är baserad på just dessa.

  Information till besökare

  För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan verksamheterna och anhöriga viktigt. Alla har en viktig roll att spela för att skydda våra äldre och sårbara mot covid-19. Detta gäller vid besök på ett vård- och omsorgsboende För att kunna säkerställa säkra besök inomhus kommer samtliga besök att behöva bokas i förväg. Detta för att man ska kunna ta emot besöket så bra som möjligt, gå igenom säkerhetsåtgärder samt visa platsen för besöket. Genom att ha bokade besök underlättar man även arbetet vid eventuell smittspårning. Bokning sker via det aktuella boendet. 

  Ytterdörrarna in till boendena kommer även fortsättningsvis att vara låsta eftersom man vill undvika besökare som inte fått information om de säkerhetsåtgärder som finns. Vill man som besökare ha på sig skyddsutrustning är det tillåtet, men man ansvarar själv för att ta med sig skyddsutrustningen från boendet efter besöket.

  • Alla besök ska bokas. Boka via det aktuella boendet. 
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats.
  • Som besökare får man inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i övriga lokaler.
  • Minst två meters avstånd, både till sin anhörige, personal och övriga.

  Alla som är anhöriga till någon som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboende kommer att få skriftlig information om hur besöken går till på just det boendet. Säkra mötesplatserna med plexiglasskärm utomhus kommer tills vidare att vara kvar om anhöriga vill träffas där istället för inomhus.

  Träffas utomhus

  Besök utomhus är att föredra i första hand och rekommendationerna om avstånd ska hållas för att det ska vara ett säkert besök för de boende. Det är tillåtet att ta promenader om man kan hålla två meters avstånd mellan varandra. Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. Att köra en person i rullstol ute på promenad är inte möjligt utifrån att hålla rätt avstånd.

  Det här kan du som besökare göra

  Stanna hemma när du har symtom 
  Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.

  Tvätta händerna ofta 
  Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

  Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt 
  Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker. 

  Fråga personalen 
  Det finns lokala rutiner för ditt besök, fråga därför personalen om vad som gäller.

  För frågor kring besök och vad som gäller vid ett säkert besök, kontakt enhetschefen på det aktuella boendet.

  Tillsammans tar vi ansvar för att genomföra besöken på ett tryggt och säkert sätt!

   

 • Säkra mötesplatser med plexiglas

  +

  Kungsbacka kommun har skapat säkra mötesplatser på vård- och omsorgsboenden med hjälp av plexiglas så att anhöriga och boende kan ses på ett tryggt och säkert sätt utomhus. Mötesplatserna är mycket uppskattade och nu införs de säkra mötesplatserna på samtliga boenden. 

  Mötesplatserna består av bord och stolar och en plexiglasruta som skiljer den boende och besökaren åt. Det finns även en mötesvärd på plats och alla kontaktytor samt plexiglas kommer att spritas mellan mötena. Både anhöriga och boende ska vara friska vid mötet och får inte ha några sjukdomssymptom. Anhöriga kommer att få information om hur de säkra mötesplatserna fungerar från respektive boende.

  Utvärderingen visar att det fysiska mötet varit värdefullt både för boende och anhöriga. Därför är vi glada att kunna berätta att det kommer finnas säkra mötesplatser på alla vård- och omsorgsboenden inför sommaren, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun.

  Inte dela fika under besöket

  Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit beslutet att man inte får dela fikabröd under besöket som ett steg i att minska risk för smittspridning. Risken för smittspridning har bedömts som högre om man ”delar” fikabröd när man ses via plexiglasskärmar eftersom man då av misstag kan gå runt skärmen för att dela fika.

  Beslutet är taget som ett generellt beslut för all fika/tårta osv för att förenkla för personalen.

  Om personal ska bedöma vilken fika som är ok att dela och i vilka situationer så riskerar vi smittspridning eftersom misstag kan ske i större utsträckning om beslutet är personalens. Under sommarperioden har vi dessutom fler vikarier i verksamheterna vilket skulle försvåra enskilda bedömningar.

  Generellt överförs ingen smitta via livsmedel, enligt den information som råder nu, det är de situationer som uppstår i samband med att man delar fikabröd som kan generera fler risker.

 • Besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  +

  Uppdaterat 2020-09-16

  Regeringen har beslutat att inte förlänga besöksförbudet efter den 1 oktober och Socialstyrelsen har skapat underlag som ska vara till hjälp i hur man ska arbeta för att skapa säkra besök. Fram till den 1 oktober kommer Vård & Omsorg att arbeta fram rutiner för hur vi fortsättningsvis ska arbeta för att på bästa sätt ta hand om de vi är till för.Uppdaterat 2020-08-21

  Regeringen har nu beslutat att förlänga besöksförbudet fram till den 1 oktober och beslutet gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i landet.  

  Samtidigt får Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda om besöksförbudet ska gälla efter den 1 oktober eller om det kan ersättas med andra åtgärder. Deras förslag ska redovisas den 15 september. 

  Kungsbacka är med och medverkar

  Kungsbacka kommun medverkar som rådgivande verksamhet till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten inför att det ska fattas ett beslut. Det är förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, Anna Gröneberg, som träffar de båda myndigheterna tillsammans med andra kommunrepresentanter från Sveriges olika län. 

  Inga förändringar i våra rutiner

  Trots att Folkhälsomyndigheten har gått ut med att man har en viss immunitet mot covid-19 efter sjukdomen och kan träffa riskgrupper, så står besöksförbudet fast på landets särskilda boenden. För oss i Kungsbacka innebär det inga förändringar i våra rutiner.

  Vi fortsätter att erbjuda säkra möten utomhus där en plexiglasruta skiljer besökaren och den boende åt. Undantag från besöksförbudet och våra rutiner sker endast i ytterst särskilda fall och alltid efter en individuell riskbedömning. Nuvarande besöksförbud gäller till och med 31 augusti. Om besöksförbud kvarstår under hösten kommer vi att planera för hur det på ett säkert sätt ska fungera när kyla och sämre väder kommer. 

  Bakgrund till beslutet om besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende

  Både socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet och dessa verksamheter ska alltid kunna bedrivas på ett sådant sätt att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet.

  Förvaltningen för Vård & Omsorg tog tidigt i våras ett beslut att målinriktat arbeta för att minimera smittspridning och skapa förutsättningar för en uthållig organisation. De personer som bor på våra vård- och omsorgsboende är de som i allra högst grad behöver skyddas från smitta och vi måste därför säkerställa att vi inte får smittspridning på just våra vård- och omsorgsboende.

  Enligt Folhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, ska kommuner säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. En av åtgärderna förvaltningen för Vård & Omsorg tagit är besöksförbud på våra vård- och omsorgsboende. Ett beslut som senare kom att bli ett nationellt beslut.

  Varför är ytterdörrarna låsta?

  8 april fastställdes Socialstyrelsens allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Med anledning av att uppgifter som har inkommit från anhöriga, personal och kommuninvånare, om att det finns personer som inte respekterar besöksförbudet har förvaltningschefen på Vård & Omsorg tagit beslut om att verksamheterna kan hålla ytterdörren låst.

  Det är viktigt för oss att vi orkar håll i och hålla ut för att klara av att fortsätta minska smittspridningen och skydda de som är i riskgrupp.

  Besöksförbud och promenader

  I rutinen för Vård & Omsorg står beskrivet att det kan förekomma händelser som gör att det finns skäl till att göra tillfälligt undantag från besöksförbudet, om särskilda skäl föreligger. Det ska dock användas väldigt restriktivt.

  Situationen ska bedömas av chef och ställningstagande ska göras kring skälet och risk för smittspridning. Om undantag görs ska det i förväg bestämmas om restriktioner och förhållningssätt, allt för att undvika ytterligare risk för smittspridning. Riskbedömning behöver beakta den aktuella situationen både utifrån den enskilde, övriga som bor i det särskilda boendet, personalen samt besökaren.

  Detta för att risken för smittspridning ökar ju fler kontaktytor den enskilde kommer i kontakt med. Genom att delta i socialt sammanhang utanför boendet ökar även risken för att smitta kommer in på enheten.

  Som vårdgivare ansvarar Vård & Omsorg för att säkerställa minskad smittspridning i våra verksamheter. Det innebär att beslut fattas utifrån rådande läge för just Kungsbackas vård- och omsorgsboenden som inte nödvändigtvis gäller nationellt. Vi har en skyldighet att tillgodose behov och att inte bidra till smitta för de personer som vi ger vård och omsorg till.

  Ibland innebär det konsekvenser för enskilda personer, som vi också självklart behöver finna lösningar för trots de restriktioner och de beslut som är fattade för gruppen individer som vi ansvarar för. Läs mer information under rubriken Besök med plexiglas. Vi ska alltid kunna tillgodose behov för den enskilde, under pandemin, och med bakgrund av besöksförbudet kan dessa behov komma att tillgodoses på nya och andra sätt än tidigare som till exempel att träffa sina anhöriga via plexiglas.

  Besök med plexiglas

  Våra verksamheten behöver kunna tillgodose behov för den enskilde. Det kan behöva vidtas åtgärder för att kunna upprätthålla en god social kontakt på ett bra sätt mellan anhöriga och den enskilde som är ”utöver det vanliga”. Bland annat finns skärmarna att tillgå, telefonsamtal, videosamtal som kan medföra att den enskilde trots besöksförbudet kan få sina behov tillgodosedda utan att smittspridning sker.

  Vår rekommendation är att använda plexiglasskärmarna för besöken. Om den närstående har svårt att höra kan personalen vara behjälplig med att förtydliga alternativt hitta andra hjälpmedel som underlättar samtalet. Förvaltningens syn- och hörselpedagog har kommit med rekommendationer på hur man kan förbättra mötet genom plexiglasskärmarna för de som har en syn- eller hörselpåverkan.

  Dela fika med varandra under besök

  Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit beslutet att man inte får dela fikabröd under besöket som ett steg i att minska risk för smittspridning. Risken för smittspridning har bedömts som högre om man ”delar” fikabröd när man ses via plexiglasskärmar eftersom man då av misstag kan gå runt skärmen för att dela fika.

  Beslutet är taget som ett generellt beslut för all fika/tårta osv för att förenkla för personalen.

  Om personal ska bedöma vilken fika som är ok att dela och i vilka situationer så riskerar vi smittspridning eftersom misstag kan ske i större utsträckning om beslutet är personalens. Under sommarperioden har vi dessutom fler vikarier i verksamheterna vilket skulle försvåra enskilda bedömningar.

  Generellt överförs ingen smitta via livsmedel, enligt den information som råder nu, det är de situationer som uppstår i samband med att man delar fikabröd som kan generera fler risker.

  Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare
  therese.linden@kungsbacka.se

  Anna Gröneberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
  anna.groneberg@kungsbacka.se

   

 • Covid-team

  +

  Uppdaterat 2021 01 12

  Uppdraget för Covid-teamet är förlängt till den 15 mars.

  Covid-teamet är ett tvärprofessionellt team för kunder/patienter med konstaterad eller misstänkt smitta, som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, att startas upp. 

  Teamet kommer att arbeta mot kunder med kommunal hemtjänst men även erbjudas till privata utförare av hemtjänst.

  Teamet består av:

  • Enhetschef
  • undersköterskor
  • arbetsterapeuter
  • sjuksköterskor
  • fysioterapeuter
  • biståndshandläggare
  • metodutvecklare. 

   

  De medarbetare som ingår i covid-teamet utför inte sina ordinarie arbetsuppdrag under tiden. De kommer att vara placerade tillsammans och utgå från Omsorgens hus. Teamet arbetar 24/7, det vill säga alla dagar i veckan och dygnet runt.

  Teamet utför samtliga insatser hos kund för att begränsa antalet besök och personer runtomkring kunden/patienten. Den ordinarie hemtjänsten ska bara arbeta med kunder utan symtom eller smitta.

  Införandet förväntas ge en minskad smittspridning men också flera andra fördelar, som exempelvis en samlad kompetens kring smitta och en jämlik hälso- och sjukvård utifrån smitta. Det innebär också en effektiv användning av skyddsutrustning.

 • Hygienombud

  +

  Vi har hygienombud till vardags i våra verksamheter. Hygienombuden hjälper till att informera och stötta sina kollegor om basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska följas av all personal och finns till för att kunder/patienter inte ska drabbas av vårdrelaterade infektioner.

  Rutinerna beskriver bland annat hur handskar, förkläde och handsprit ska användas vid direktkontakt med kund/patient. Hygienombuden genomför också följsamhetsmätning till de basala hygienrutinerna 2 gånger om året på sin enhet.  

  Utökat uppdrag för våra hygienombud

  Covid-19 överförs vid hosta eller nysning, men också som kontaktsmitta, via händer, ytor och föremål. Förutom användning av skyddsutrustning vid en konstaterad eller misstänkt smitta så är följsamhet till de basala hygienrutinerna den viktigaste åtgärden för att förhindra spridning av smitta och skydda de vi är till för. 

  Därför får hygienombuden nu ett förstärkt uppdrag där de tillsammans med sin chef kommer att stötta kollegorna i:

  • tillämpningen av basala hygienrutiner
  • städrutiner
  • användning av skyddsutrustning
  • hålla sig uppdaterad på nya rutiner
  • skapa bra rutiner på arbetsplatsen så att alla kan efterleva de basala hygienrutinerna.

  Varje vecka kommer ett avstämningsmöte hållas med hygienombuden där de får information, har möjlighet att ställa frågor samt kan få stöd.  

 • Hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse

  +

  Nytt beslut 2020 06 23

  Ja, du har rätt till hemtjänst och hemsjukvård om du bor i en annan kommun men har sommarbostad i Kungsbacka kommun. Beslutet gäller från och med 2020 06 24.

  Tidigare beslut från 2020 04 06 upphävs därmed.

 • Digitala inköp

  +

  Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid sitt möte onsdagen den 15 april att det ska införas digitala inköp av dagligvaror till kunder inom hemtjänsten. Idag är det medarbetare inom hemtjänsten som hanterar manuella beställningar, plockar och packar varor samt fraktar hem dagligvarorna till kunderna. En förstudie har genomförts och den visar att det är allt fler kommuner i landet som använder sig av e-handeln för inköp av dagligvaror.

  Startar under coronatider

  Redan innan nämndens beslut om att införa digitala inköp i den ordinarie verksamheten så bestämde förvaltningen att man ska gå över till digitala inköp, som en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset covid-19. Syftet med den tillfälliga förändringen är att använda våra medarbetare på bästa sätt, när exempelvis många är sjuka eller hemma för vård av barn, så att alla invånare som bedöms ha behov av stöd och hjälp kan få det. Det ligger också i linje med att bidra till minskad smittspridning.

  Syftet med de digitala inköpen i ordinarie verksamhet har i grunden ett annat syfte. Det handlar om att ge kunden ett större inflytande över sin vardag.

  - Det stärker dessutom kundens integritet, självbestämmande, valfrihet och delaktighet när kunden själv får se varorna som ska klickas hem på nätet, vare sig man handlar själv eller tillsammans med hemtjänsten, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef på Vård & Omsorg.

  Klicka på länken nedan för mer information:
  Frågor och Svar

 • Information till hemtjänstens kunder

  +

  Kommunen har skickat brev till personer som har hemtjänst, både kommunal och privat hemtjänst. I brevet har vi exempelvis berättat hur vi arbetar för att minska smittspridningen och hur vi agerar om en kund blir sjuk.

  Vi har även berättat att kunderna kommer att få stöd med det viktigaste. Det betyder att om många i personalen blir sjuka och vi inte lyckas få vikarier, prioriterar vi det som är allra viktigast. Det betyder att vi i en sådan situationen tillfälligt kan behöva ställa in exempelvis städinsatser eller hjälp med tvätten.


  Om det blir aktuellt kommer vi att meddela alla berörda personer. Om kommunen ställer in ett besök så innebär det också att fakturan justeras, efter gällande regler.

 • Ny in- och utflyttningsrutin

  +

  Uppdaterat 2020-12-07

  Den 4 december togs beslutet att återigen införa rutinen för in- och utflyttning på vård- och omsorgsboende i kommunen. 

  Ny in- och utflyttningsrutin

  Utbildad personal utför flytt

  Att avråda anhöriga att hjälpa till vid in- och utflyttning till eller ifrån våra vård- och omsorgsboenden, går i linje med det besöksförbudet samt förvaltningens arbete för att minska smittspridning. För att möjliggöra in- och utflyttning trots besöksförbudet, kommer flytten istället att skötas av kommuens medarbetare under pandemiperioden. Det innebär att Vård & Omsorg ställer krav och även säkerställer att personalen får utbildning i de basala hygienrutinerna och kopplingen till covid-19 hos dessa medarbetare. 

  Om avsteg från detta ska göras är det efter beslut, ställningstagande av verksamhetsansvarig chef. Det ska dock användas väldigt restriktivt. Ställningstagande ska göras kring risk för smittspridning och beakta den aktuella situationen både utifrån den som ska flytta in/ut, övriga som bor i på aktuellt vård- och omsorgsboende, personalen samt anhöriga. Ställningstagandet kan inte överprövas.

  Ansvarig för verksamheten samt bosamordnare är ansvarig och kontaktperson för planering av in- och utflyttning.

  Digitala visningar

  Istället för att åka till boendet och se på sin lägenhet kommer visningen att ske digitalt. Man kommer att få en folder med bilder och information kring inflyttningen. Närmare beskrivning av lägenhet och nödvändig information sker via samtal där man även kommer att kunna få information om lägenheten när det gäller storlek.

  Denna nya rutin gäller för samtliga vård- och omsorgsboenden, både i kommunal och privat regi, samt korttidsenheter inom Vård & Omsorg.