Vanliga frågor och svar om mottagandet av nyanlända och ensamkommande

Här hittar du vanliga frågor och svar om asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och unga i Kungsbacka kommun.
 • Asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn – vad betyder det?

  +

  Nyanlända 

  Vuxna eller familjer som är mottagna i en kommun och som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer är nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser.

  Anvisade nyanlända 

  Vuxna eller familjer med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen av Migrationsverket. Dessa personer är kommunen skyldig att ordna boende till.

  Ensamkommande

  Asylsökande barn och unga som kommit till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare och som anvisats till kommunen av Migrationsverket.

 • Hur kan allmänheten bidra till en god integration och inkludering?

  +

  Engagemang från privatpersoner och företag är ett viktigt steg för att nå en god integration samtidigt som du får chans att lära känna några av våra nya kommuninvånare. På sidan För dig som vill hjälpa berättar vi om sju olika sätt att hjälpa en nyanländ. Klicka in på För dig som vill hjälpa redan idag.

 • Vilket ansvar har kommunen för nyanlända vuxna och barn?

  +

  Enligt bosättningslagen är Kungsbacka kommun, liksom alla andra kommuner i Sverige, ansvarig för att ta emot ensamkommande barn och nyanlända, som bosätter och etablerar sig här.

  Det innebär att kommunen har ett ansvar för:

  Ensamkommande barn

  • Utreda barnets behov, placering i lämpligt boende
  • Utse god man
  • Skolgång
  • Insatser under barnets uppväxt
  • Integration, etablering och efterforskande om familjemedlemmar om barnet får uppehållstillstånd.

  Nyanlända

  • Boende för anvisade
  • SFI och samhällsorientering
  • Vuxenutbildning
  • Förskola och skola
  • Vid behov kompletterande försörjningsstöd

  Asylsökande barn, ej ensamkommande

  • Erbjuda förskola, erbjuda skolgång

  Asylsökande vuxna

  • Erbjuda gymnasium om påbörjat innan 18 års ålder

   

  Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare.

 • Vad är inte en kommuns ansvar?

  +

  Kommunen ansvarar inte för att ordna boende till ensamkommande som har fyllt 18 år innan de har fått besked om uppehållstillstånd. Detta eftersom det är Migrationsverket som ansvarar för asylsökande. Kommunen ansvarar inte heller för bosättning av tillståndssökande. Kommunen ansvarar inte för att ordna boende för anhöriga till anvisade. Dessa är att jämställa med vilken annan person som helst som flyttar in i kommunen.

 • Vad är målet med kommunens mottagning av nyanlända?

  +

  Vi strävar efter en snabb integration i samhället. Det gör vi bland annat genom ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att nyanlända ska komma ut i arbetslivet innan deras tvååriga etableringsprogram avslutas.

  Nyanlända ska få en snabb, individanpassad och effektiv undervisning. En effektiv etablering av nyanlända vuxna är beroende av att vi erbjuder deras barn en god utbildning i en trygg miljö, som stimulerar utveckling och lärande.

 • Hur många nyanlända blir anvisade till Kungsbacka?

  +

  Under 2020 ska Kungsbacka kommun ta emot ca 130 personer för bosättning. Utöver detta bosätter sig anhöriga och andra nyanlända på egen hand i kommunen.

  Så här många nyanlända har Kungsbacka kommun utifrån bosättningslagen tagit emot de senaste åren:

  • 2019 - 186 personer
  • 2018 - 396 personer
  • 2017 - 408 personer
  • 2016 - 247 personer
 • Hur länge är man nyanländ?

  +

  Under två till tre år. Det är under den tiden som nyanlända har ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Under den tiden lär de sig svenska, går kurs i samhällsorientering, och får stöd att komma i arbete. 

 • Hur integreras de nyanlända?

  +

  Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, SFI, de går en obligatorisk kurs i samhällsorientering samt får arbetsförberedande aktiviteter. 

  Arbetsförmedlingen leder etableringen i samverkan med kommunen. Genom aktiviteter som språkcaféer och samverkan med idrotts- och föreningslivet arbetar Kungsbacka kommun för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället. Läs mer om hur du kan engagera dig som språkvän och i språkcaféer på vår sida För dig som  vill hjälpa nyanlända.

 • Kan kommunen säga nej till att ta emot nyanlända?

  +

  Nej, ingen kommun kan säga nej till anvisade nyanlända enligt bosättningslagen. Den  trädde i kraft i mars 2016 och innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning av nyanländ ta emot och erbjuda bosättning i kommunen.

 • Hur mycket får en nyanländ familj i månadsersättning?

  +

  Försäkringskassan är den myndighet som ansvarar för den så kallade etableringsersättningen som en nyanländ kan ha rätt till. Läs mer om etableringsersättning direkt på Försäkringskassans hemsida.

 • Hur finansieras mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn till Kungsbacka kommun?

  +

  Ekonomistyrning Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av kostnaderna för asylsökande och nyanlända. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan särskild ansökan och en del behöver aktivt återsökas. Målet är att de statliga ersättningarna på lång sikt ska täcka kostnaderna för flyktingmottagandet. Kommunallagens begrepp god ekonomisk hushållning ska vara vägledande i allt arbete med integrationsåtgärder.

  På Migrationsverkets hemsida hittar du aktuella ersättningsnivåer:
  Ersättningar till kommunen för de som anvisats till Kungsbacka