Tonåringar, alkohol och droger

Kungsbacka arbetar förebyggande för att minska ungas användning av alkohol, tobak och droger. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder.

Information och tips till föräldrar

Tonåringar och alkohol

Tonåringar och droger

Tonåringar och tobak

Föräldragrupp

Samtalsmottagningen Vändpunkten anordnar en föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år där ungdomen har en missbruksproblematik. Gruppen utgår från KBT-behandling och innehåller träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Du får möjlighet att lära dig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått för dig och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk. Gruppen innehåller också information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Fakta om ungdomar och droger

Alkoholkonsumtionen och tobaksanvändandet bland Sveriges ungdomar har minskat under 2000-talet och färre ungdomar än någonsin dricker alkohol. Under samma tidsperiod har användningen av narkotika bland elever i årskurs nio däremot legat på en mer oförändrad nivå, medan en viss ökning av narkotikabruk har skett bland gymnasieungdomarna. Bland de elever som uppger att de någon gång har använt narkotika finns även en tendens till ökning vad gäller ett mer frekvent användande av narkotika.

Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Ungdomars uppfattning om risken med att regelbundet använda cannabis har mellan år 1995 och år 2019 minskat från 92 procent till lägre än 58 procent.

Kungsbackas ungdomar och droger

Kungsbacka följer den nationella trenden där färre ungdomar konsumerar alkohol och använder tobak jämfört med tidigare år. Dock konsumerar ungdomarna i Kungsbacka något mer alkohol och använder narkotika i något högre utsträckning än ungdomar i närliggande kommuner, enligt Lupp-undersökningen 2017.

Drogförebyggande arbete

Kungsbacka kommun arbetar med att förebygga användning av alkohol, narkotik, tobak och spel (ANDTS).

Här kan du läsa kommunens drogförebyggande arbete

Kontakta gärna

Jonas Kosk, utvecklare
0300-83 49 57
jonas.kosk@kungsbacka.se