Vårdplanering

Vårdplanering kan göras med dig som patient på sjukhuset eller i hemmet.

Syftet med vårdplaneringen är att säkra en sammanhållen vård- och omsorgskedja genom att samordna insatserna och tydliggöra ansvarsfördelningen inför patientens inskrivning i kommunens hälso- och sjukvård.

Vårdplanering på sjukhus

Samordnad vårdplanering på sjukhus görs för dig som har ett utökat behov av vård och/eller omsorg efter utskrivning från sjukhuset. Syftet är att planera och säkra den vård och omsorg som ska utföras i ditt hem eller på särskilt boende. Detta görs oavsett din ålder, boendeform eller insatsernas omfattning efter utskrivning från sjukhuset. Du som patient behöver ge ditt samtycke till vårdplaneringen. 

Sjukhuset skickar en kallelse till berörd personal som bör delta på mötet. Du som är patient eller anhörig får också en kallelse. Vårdplaneringen görs på sjukhuset eller per telefon. Kungsbacka Kommun har ett vårdplaneringsteam som består av biståndshandläggare, fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska i syfte att säkerställa att patientens samtliga behov blir tillgodosedda.

Beslut tas sedan utifrån vårdplaneringen om du som patient ska få fortsatt vård på din vårdcentral, eller om du ska få hemsjukvård av kommunen. Allt som beslutas på mötet dokumenteras i vårdplan som ska godkännas av deltagarna på mötet. I vårdplanen ska det framgå vad och hur vård och omsorg ska utföras efter sjukhusvistelsen och vem som utför denna.

I Halland används gemensamma riktlinjer och rutiner som är framtagna för den samordnade vårdplaneringen. Dessa är väl kända av berörda verksamheter.

Läs mer om samordnad vårdplanering från sjukhus 

Vårdplanering i hemmet

Vårdplanering i hemmet initieras av vårdcentralen då du som är patient inte kan ta dig till vårdcentralen och har ett utökat hälso-och sjukvårds och/eller rehabiliteringsbehov. Vårdcentralen kontaktar då hemsjukvården i kommunen för en vårdplanering som kan leda till en inskrivning i hemsjukvården. Det görs en bedömning av ditt medicinska tillstånd samt om du som är patient kan ta sig till vårdcentralen. Därefter fattas beslut om inskrivning. Det kan även bli aktuellt med en utskrivning då du som patient har ett förbättrat hälsotillstånd och kan ta dig till vårdcentralen.

Då du som är patient har ett utökat behov av hemtjänst i form av biståndsinsatser kontaktas biståndshandläggare. 

Så här kontaktar du oss

Vill du ha kontakt med vårdplaneringsteamet? Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på telefon 0300-83 40 00 och be att få tala med vårdplaneringsteamet.