Så ser vi till att stödet är bra

Kungsbacka kommun har ansvar för att det stöd och den omsorg och service du får håller god kvalitet och hög säkerhet. För att veta att vårt stöd fungerar som det ska, enligt lagen och direktiv, behöver vi kontrollera, följa upp och utveckla det vi gör.

Så tar vi hand om risker, fel och brister

Vi ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Om någon har drabbats eller riskerar att drabbas av det som gått fel måste vi både åtgärda fel och brister och förebygga att fel och brister uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

Lex Sarah gäller missförhållanden som bryter mot regler inom socialtjänstlagen eller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det kan till exempel handla om stöd i bostäder med särskild service eller stöd från kontaktperson, ledsagare eller avlösare. 

Lex Sarah – en del i kvalitetsarbetet

Lex Sarah är en del i gediget kvalitetsarbete - som handlar om att lära av sina misstag. Det handlar om att utreda, åtgärda omgående och genom systematiskt och långsiktigt arbete och att undvika missförhållanden. 

I utredningen beslutas också om rapporten ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har tillsynsansvaret. Då handlar det om allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden

Utredningen går inte ut på att kritisera en enskild medarbetare. Syftet är istället att hela medarbetarna och verksamheten ska lära något av händelsen och att det systematiska arbetet ska förhindra att något liknande inträffar igen.