Bostadstillägg för dig som bor i bostad med särskild service

Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg.

Om din hyra är så hög att du, när du betalt den, inte får kvar det så kallade minimibeloppet kan du ha rätt till kommunalt bostadstillägg.

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka det kommunala bostadstillägget om du har

  • beslut om bostad med särskild service inom Individ & Familjeomsorgs verksamhet (tidigare Funktionsstöd), och bor i ett av Kungsbacka kommuns boenden. Du ska alltså hyra din bostad på boendet för att kunna söka bostadstillägget.
  • fått bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald.

Så här ansöker du

Du ansöker om bostadstillägget genom att fylla i blanketten Ansökan om kommunalt bostadstillägg. 

Skicka in den till:

Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg/KBSS
Ann Eriksson
Box 10414
434 24 Kungsbacka

Det är viktigt att fylla i alla uppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om du är gift eller registrerad partner ska din maka, make eller partner också fylla i ansökan. 

Beslutet gäller ett år

Beslutet meddelas per brev och gäller för ett år, därefter måste du själv ansöka på nytt. Beviljas din ansökan måste du under beviljad period meddela kommunen eventuella förändringar om dina inkomstuppgifter och boendekostnader, för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig. Belopp lägre än 100 kronor utbetalas inte.

Bostadstillägget kan beviljas max två månader bakåt i tiden inklusive den månad ansökan inkommer. 

Det här är minimibelopp

Minimibeloppet är det belopp du ska ha kvar efter att du betalt din hyra och som ska täcka levnadskostnader så som mat, kläder och hygien.

För de som är över 65 år:

  • 5 339 kronor per månad för ensamstående
  • 4 512 kronor per person och månad för makar och sammanboende.

För de som är yngre än 65 år erhålls ett förhöjt minimibelopp med 10% vilket ger:

  • 5 873 kronor per månad för ensamstående
  • 4 963 kronor per månad för makar och sammanboende.

Kontakta gärna

Ann Eriksson
0300-83 49 48
ann.eriksson2@kungsbacka.se

 

Om din hyra är så hög att du, när du betalt den, inte får kvar det så kallade förbehållsbeloppet kan du ha rätt till kommunalt bostadstillägg.

 

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka det kommunala bostadstillägget om du har

·         beslut om bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ska alltså hyra din bostad på boendet för att kunna söka bostadstillägget.

·         fått bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har förbehållsbeloppet kvar efter att hyran är betald.

Så här ansöker du

Du ansöker om bostadstillägget genom att fylla i blanketten här till höger.

Skicka in den till:

Individ & Familjeomsorg/Angela Schärf
Kungsbacka kommun
Box 10409
434 24 Kungsbacka

Tillsammans med ansökningsblanketten finns en sida med instruktioner. Det är viktigt att fylla i alla uppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om du är gift eller registrerad partner ska din maka, make eller partner också fylla i ansökan.

 

Det här är förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är det belopp du ska ha kvar efter att du betalt din hyra och som ska täcka levnadskostnader så som mat, kläder och hygien.

Om du är ensamstående

·          och under 65 år är förbehållsbeloppet är 5501 kronor per månad

·         och 65 år eller äldre är förbehållsbeloppet 5001 kronor per månad

Om du är gift eller registrerad partner

·         och under 65 år är förbehållsbeloppet 4648 kronor per månad.

·         och 65 år eller äldre är förbehållsbeloppet 4225 kronor per månad.