Så följer vi upp att du får god vård och omsorg

Kungsbacka kommun har ansvar för att det stöd och den omsorg och service du får håller god kvalitet och hög säkerhet.

För att veta att vård och omsorgens stöd fungerar som det ska, enligt lagar och direktiv, behöver vi kontrollera, följa upp och utveckla det vi gör. 

Så tar vi hand om risker, fel och brister

Vi ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Vi måste både åtgärda fel och brister och förebygga att fel och brister uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah och Lex Maria.

Lex Sarah

Lex Sarah handlar om att utreda, åtgärda och undvika missförhållanden. Det kan till exempel handla om hur vi bemöter dig eller om brister i omsorgen, som till exempel rör din personliga hygien, din mat eller den tillsyn du får.

Lex Sarah gäller missförhållanden som bryter mot regler inom socialtjänstlagen eller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Lex Maria

Lex Maria handlar om att utreda, åtgärda och undvika brister och skador som bryter mot regler inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Om du som patient drabbas av, eller riskerar att drabbas av, en allvarlig skada eller allvarlig sjukdom är vi skyldiga att anmäla det till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria.

Så hanterar vi lokala avvikelser

En händelse som inte är förväntad, till exempel att en vårdtagare har ramlat, kallas för avvikelse. Varje anställd i vård och omsorgen som är med om eller upptäcker att en avvikelse har skett, ska rapportera det till den som ansvarar för verksamheten . 

Chefen ska följa upp och göra en bedömning om avvikelsen enbart ska hanteras i det lokala säkerhetsarbetet eller om den måste anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Vi har ett särskilt ansvar för kvaliteten och säkerheten

På förvaltningen för Äldreomsorg har vi också funktioner som har särskilt ansvar för att kontrollera säkerheten och förebygga fel och brister.

Socialt ansvarig samordnare, Sas

Vår socialt ansvariga samordnare ansvarar för kvaliteten i kommunens sociala stöd.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Mas

Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska säkerställer god kvalitet och hög patientsäkerhet när det gäller hälso- och sjukvård. 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Mar 

Vår medicinskt ansvariga för rehabilitering säkerställer god kvalitet och säkerhet när det gäller rehabilitering. 

Mas och Mar ska se till att vård och omsorgen i kommunen följer lagar och författningar. De följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. Mas och Mar gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

Mas och Mar har också ansvar för att anmäla till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Patientsäkerhetsberättelse

Det yttersta ansvaret för Kungsbacka kommuns stöd, omsorg och vård har kommunens politiker. När det gäller stödet, omsorgen och vården till dig som är äldre ligger ansvaret på nämnden för Vård & Omsorg. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är nämnden för Vård & Omsorg därför en vårdgivare. 

Det betyder också att nämnden varje år är skyldiga att beskriva hur man har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i den vård som ges. Det görs i en så kallad patientsäkerhetsberättelse, som ska vara klar senast 1 mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen ingår i nämndens årsberättelse och ska också beskriva hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Kvalitetsberättelse

Varje år gör vård och omsorg en kvalitetsberättelse, som berättar om de sociala avvikelser som rapporterats inom både kommunal och privat äldreomsorg i Kungsbacka under året. Sociala avvikelser kan till exempel handla om brister i bemötande eller omsorg.

I kvalitetsberättelsen kategoriseras de olika avvikelserna utifrån hur allvarliga de är om någon av dem har anmälts vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kvalitetsberättelsen innehåller också vård och omsorgens förslag till hur kvaliteten på vården och omsorgen kan förbättras.