Tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun följer råd och rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten kring den rådande pandemin. Vårt största fokus är att minska smittspridningen av covid-19.

Beslut om hemtjänst för sommarboende kunder 

Tisdagen den 23 juni beslutade nämnden för Vård & Omsorg att upphäva tidigare beslut och Kungsbacka kommun kommer att erbjuda hemtjänst till personer med tillfällig vistelse i kommunen. Orsaken till att beslutet upphävs är att regeringen nyligen sa nej till en lagändring om hemtjänst för personer med tillfällig vistelsen utan har tilltro till att bosättningskommunen och vistelsekommunen tillsammans kan lösa hanteringen.  

Begäran om hemtjänst enligt 2a kap 6§ Socialtjänstlagen 

Det är den enskildes hemkommun som utreder den enskildes behov av hemtjänstinsatser och har det samlade ansvaret för att insatserna kan tillgodoses och verkställas på ett tryggt och säkert sätt i Kungsbacka. En förutsättning för att säkra detta är att det finns en bra dialog mellan hemkommunen och Kungsbacka kommun innan beslut fattas och verkställs och speciellt viktigt utifrån rådande pandemi.  

  1. Säkerställa att beslut/beställning av hemtjänst är aktuell avseende behov och omfattning. 

  1. Viktigt att utredning och beslut är anpassat efter förhållandena i vistelsekommunen, eftersom de kan skilja sig från hemkommunens förhållande och den enskildes boendesituation i hemkommunen. 

  1. Vård & Omsorg uppmanar även att den enskilde har provtagits för covid – 19 och kan påvisa ett negativt provresultat i direkt anslutning till vistelsen i Kungsbacka kommun.  

  1. Om personen har covid-19 kommer personen att ombes att stanna i sin hemkommun till dess att hen är friskförklarad, eftersom Folhälsomyndighetens rekommendation är att man ska stanna hemma när man är sjuk. 

Vistelser utanför sin hemkommun bör begränsas och man bör också tänka igenom sina resor om de är nödvändiga eller ej. Besök i vår kommun kommer att innebära nya kontaktytor och därför ber vi både hemkommun och den enskilde att tänka igenom sina resor. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun

Kontakta gärna