Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.
 • Byggnadsnämndens arbetsutskott

  +

  Sammanträde den 11 februari 2021 

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-18 till 2021-03-12.

  Sammanträde den 28 januari 2021 

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-05 till 2021-03-01

   Byggnadsnämndens möten, handlingar och protokoll   

   

 • Byggnadsnämnden

  +

   

  Sammanträde 24 februari 2021, §§ 37-39

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-25 till 2021-03-19 

  Sammantärde 28 januari 2021 

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-05 till 2021-03-01 

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2021-02-03

  Anslagsdatum 2021-02-09

  Anslaget tas ner 2021-03-03

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-09-- 2021-03-03

   

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Förskola & Grundskola

  +

  Sammanträde 17 februari 2021

  Protokollet är justerat

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Tillkännagivandet publiceras: 2021-03-01 till 2021-03-23

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Tillkännagivandet publiceras: 

   

                             

 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde  8 februari 2021

  Tillkännagivandet publiceras 2021-02-14 till 2021-03-07

   

 • Individ & Familjeomsorg

  +

   

   

  Protokoll 2021-02-18

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-19 - 2021-03-15, §§ 2-3, 5, 7 

  Protokoll 2021-02-18

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-02-26 - 2021-03-22, §§ 1, 4, 6, 8–28

      

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

   

  Sammanträde 27 januari 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-01-28 till 2021-02-19

  Sammanträde 9 februari 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-02-09 till 2021-03-03

  Sammanträde 17 februari 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-02-18 till 2021-03-12

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 24 februari 2021

  Tillkännagivandet (del av protokoll) publiceras: 2021-02-26

   

  KUNGÖRELSE

  Flyttade fordon

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon till kommunens uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Kungsbacka kommun.

  Anslås: 2021-01-27

  Tas ner: 2021-02-26

  Fordonets fabrikat: Peugeot

  Registreringsnummer: WFK 637

  Plats: P-plats Tingbergsvägen

 • Övrigt

  +

  Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om att upphäva lokala ordningsföreskrifter

  Beslut

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Göteborgsregionens kommunalförbund

  Sammanträde den 17 december 2019

  Anslagstavla Göteborgsregionen

  Tillkännagivandet publiceras 2019-12-02 t o m 2019-12-18

   

  Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

  Sammanträde den 20 november

  Tillkännagivandet publiceras 2020-12-03 t o m 2020-12-28

  Anslagstavla Region Halland

   

  Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträde 28 januari 2021

  Tillkännagivandet publiceras 2021-02 -24  t om 2021-03-17

  Anslagstavla Samordningsförbundet i Halland

   

  Patientnämnden Halland

  Sammanträde 2 december 2020

  Tillkännagivandet publiceras: 2020-12-21 t om  2021-01-12

  Anslagstavla Region Halland

   

   

 • Kungörelse – laga kraft detaljplan

  +

   

  Kommunfullmäktige/Byggnadsnämnden vill informera att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om detta till fastighetsdomstolen inom två år. Tiden beräknas från det att planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom tiden får talan väckas senare.

  Nedanstående detaljplaner har vunnit lagakraft 2019- 2020

  Plannamn

  Lagakraftdatum

  Detaljplan

  Antagen

  TP74

  2020-10-20

  Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende inom Skårby 12:1 i Björkris

  2020-09-17

  BN § 214

  LFP48

  2020-07-02

  Detaljplan för bostäder inom Sintorp 4:26

  2019-12-12

  BN §399

  VP93

  2020-06-15

  Upphävandeplan för bostadsändamål inom Buera 8:100

  2020-05-14

  BN § 136

  LFP47

  2020-01-14

  Detaljplan för bostadsändamål Lannekulla 20:5

  2019-03-13

  BN § 72

  G5

  2020-01-11

  Detaljplan för bostadsändamål Gällinge-Skår 2:73

  2019-12-10

  KF § 196

  FJP32

  2020-01-10

  Detaljplan för verksamhetsområde Äskatorp 4:19

  2019-12-12

  BN § 40

  FJP31

  2020-01-08

  Detaljplan för bostadsändamål Må 3:13

  2019-06-11

  KF § 81

  SP173

  2020-01-02

  Detaljplan för bostäder och förskola Kyvik 4:194 m.fl

  2019-10-24

  BN § 330

  TP73

  2019-12-20

  Detaljplan för verksamhet Hede 3:122

  2019-11-21

  BN § 371

  OP193

  2019-12-20

  Detaljplan för vård- och omsorgsboende Onsala-Hagen 3:47

  2019-11-21

  BN § 370

  SP172

  2019-12-20

  Detaljplan för bostadsändamål Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

  2019-11-21

  BN § 369

  VP92

  2019-12-11

  Detaljplan för bostäder Lunna 6:3

  2018-11-06

  KF § 187

  LFP46

  2019-11-23

  Detaljplan för verksamhet inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132

  2019-10-24

  BN § 329

  SP171

  2019-11-23

  Detaljplan för bostadsändamål Särö 1:11

  2019-10-24

  BN § 328

  KP133

  2019-10-11

  Detaljplan för sporthall m.m. inom Inlagsgärde 1

  2019-09-12

  BN § 293

  SP170

  2019-10-11

  Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Särö 1:477

  2019-09-12

  BN § 295

  TP72

  2019-10-08

  Detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14

  2019-06-20

  BN § 200

  TP71

  2019-09-16

  Detaljplan för cirkulation Arendalsleden-Varlavägen

  2019-08-15

  BN § 277

  SP169

  2019-09-16

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

  2019-08-13

  KF § 106

  V8F

  2019-07-19

  Detaljplan för bostäder i Lerkil, Vallda

  2019-03-13

  BN § 71

  KP132

  2019-07-15

  Detaljplan för kvarteret Banken

  2019-06-11

  KF § 85

  TP70

  2019-06-14

  Detaljplan för verksamhet Hede 6:7

  2019-05-16

  BN § 160

  OP192

  2019-05-24

  Detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65

  2019-04- 25

  BN § 113

  SP168

  2019-04-25

  Detaljplan för verksamhet Hagryd 1:38

  2018-06-14

  KF § 106

  SP167

  2019-04-09

  Upphävandeplan för del av Bångsbo 2:1 m.fl. inom del av S112 och SP121

  2019-03-13

  BN § 75

  OP191

  2019-02-12

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-Lunden 1:35

  2018-07-05

  BN § 198

  VP91

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46

  2019-01-09

  BN § 9

  SP166

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6

  2019-01-09

  BN § 8

  SP165

  2019-01-30

  Detaljplan för nytt äldreboende i Särö, Bukärr 2:122 och Nötegång 1:91

  2018-07-05

  BN § 197

  KP131

  2019-01-11

  Detaljplan för bostäder- och centrumändamål, Kungsbacka 4:6 mfl (Aranäs 3)

  2018-12-13

  KF § 253

  ÄP22

  2019-01-08

  Upphävande av detaljplan Ä1, Älvsåkers-Kyrkotorp 1:18 m.fl.

  2018-12-13

  BN § 329

  OP190

  2019-01-08

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-hallen 2:74 och del av 2:4

  2018-12-13

  BN § 331

  O78Q

  2019-01-08

  Upphävande av del av detaljplan O78 inom Skällared 3:5

  2018-12-13

  BN § 328

  LFP45

  2019-01-08

  Detaljplan för höglager inom Frillesås-Rya 1:254

  2018-12-13

  BN § 325

 • Kungörelse – samråd planprogram

  +

  SAMRÅD

  Planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad

  KS 2020-12-15 § 296

  Planprogrammet ställs ut 2021-01-19 - 2021-02-23 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där det även går at lämna synpunkt via e-tjänst.

  På kungsbacka.se/aktuellaprojekt finns information om tider för samrådsmöten.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 23 februari 2021 antingen via e-tjänst som finns här eller till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Ange diarienummer KS 2017–00334, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen.

  För upplysningar om planprogrammet kontakta planarkitekt:
  Maria Malone, 0300-83 40 41, maria.malone@kungsbacka.se eller 
  exploateringsingenjör AnnaWibling, 0300-83 44 23, anna.wibling@kungsbacka.se 

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för centrumutveckling inom Nötegång 1:116 i Särö
  BN DEL 2020-12-21 §3

  Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 5 januari - 26 januari 2021 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där det även finns möjlighet att lämna synpunkt via e-tjänst 

  Eventuella sunpunkter ska ha kommit in senast 26 januari 2021 via e-tjänst, till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller brevledes till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81, Kungsbacka.

  Ange diarienummer 2019-00029, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskning.

  För upplysningar om planen kontakta planarkitekt:
  Björn Vikström, 0300-83 50 13, bjorn.vikstrom@kungsbacka.se eller Exploateringsingenjör:
  Lena Melvinsdotter, 0300-83 54 32, lena.melvinsdotter@kungsbacka.se

   

   

   

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade här, det innebär att alla nämnder inte är representerade ovan.


Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se