Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.
 • Byggnadsnämndens arbetsutskott

  +

  Sammanträde den 5 november 2020 

  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-13 till 2020-12-07.

   Sammanträde den 15 oktober 2020 §§ 340-350, 353-367, 368-369

  Tillkännagivandet publiceras: 2020-10-23 till 2020-11-16.

   Byggnadsnämndens möten, handlingar och protokoll   

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2020-11-04

  Anslagsdatum 2020-11-10

  Anslaget tas ner 2020-12-02

  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-10 -- 2020-12-02

   

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Förskola & Grundskola

  +

  Sammanträde 18 november 2020
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-18 till 2020-12-22

   

                             

 • Gymnasium & Arbetsmarknad

  +

  Sammanträde 4 november 2020 § 101
  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-06 till 2020-11-27

  Sammanträde 4 november 2020 §§ 91-100, 102-104
  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-17 till 2020-12-08

   

 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde  23 november 2020

  Tillkännagivandet publiceras 2020-11-26 till 2020-12-17

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 21 oktober 2020
  Tillkännagivandet publiceras 2020-10-22 till 2020-11-13

  Sammanträde 6 november 2020
  Tillkännagivandet publiceras 2020-11-07 till 2020-11-30

 • Kommunfullmäktige - tillkännagivande

  +

  Kommunfullmäktiges sammanträde i december

  Tisdagen 8 december klockan 18.00 sammanträder Kungsbacka kommunfullmäktige på Kungsbacka Teater för att behandla bland annat följande frågor 

  • Antagande av avfallsplan för Göteborgsregionen till 2030
  • Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern
  • Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

  Sammanträdet är öppet för allmänheten, men för att förebygga smittspridning av covid-19 uppmanas den intresserade allmänheten att följa sammanträdet via webbsändningen på Kungsbacka.se. 

  Anders Ekström                   Patrik Johansson
  Ordförande                          Kommunsekreterare

  Hela dagordningen och handlingar till mötet finns att läsa på www.kungsbacka.se från och med 3 december.

  Följ sammanträdet direkt via webbsändning; länk till sändningen kommer att finnas på startsidan på Kungsbacka.se.

  Du kan även lyssna på kommunfullmäktiges möte i närradion, 95,2 MHz, och på www.radiokungsbacka.se.

 • Kommunstyrelsen

  +

  Sammanträde 24 november 2020 §§ 250, 252-286
  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-30 till 2020-12-22

  Sammanträde 24 november 2020 § 251
  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-30 till 2020-12-22

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  +

  Sammanträde 10 november 2020, §§ 302-331
  Tillkännagivande publiceras: 2020-11-16 till 2020-12-08

  Sammanträde 17 november 2020, §§ 332-345
  Tillkännagivande publiceras: 2020-11-19 till 2020-12-11

  Sammanträde 25 november 2020, §§ 346-348
  Tillkännagivande publiceras: 2020-11-26 till 2020-12-18

   Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten, handlingar och protokoll

 • Miljö & Hälsoskydd

  +

  Sammanträde den 18 november 2020 §§ 150-151, 155-167

  Tillkännagivandet publiceras:
  2020-11-26 till 2020-12-18

  Sammanträde den 18 november 2020 §§ 153

  Tillkännagivandet publiceras:
  2020-11-26 till 2020-12-18

  Sammanträde den 18 november 2020 §§ 152, 154

  Tillkännagivandet publiceras:
  2020-11-18 till 2020-12-21

  Nämnden för Miljö & Hälsoskydds möten, handlingar och protokoll

   

   

   

   

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 18 november 2020

  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-26

   

  KUNGÖRELSE

  Flyttade fordon

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon till kommunens uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Kungsbacka kommun.

   

  Anslås: 2020-11-26

  Tas ner: 2020-12-25

  Fordonets fabrikat: Citroen C5 2.0 SX

  Registreringsnummer: URM750

  Gata: Mineralvägen

   

  Anslås: 2020-10-08

  Tas ner: 2021-01-07

  Fordonets fabrikat: VOLVO S70

  Registreringsnummer: EPC681

  Gata/Plats: Fjärås pendelparkering

   

  Anslås: 2020-10-08

  Tas ner: 2021-01-07

  Fordonets fabrikat: Renault

  Registreringsnummer:  -

  Gata/Plats: Fjärås pendelparkering

   

  Anslås: 2020-09-08

  Tas ner: 2020-12-08

  FABRIKAT                      REGISTRERINGSNR   URSP. UPPSTÄLLNINGSPL.

   SAAB 9-5                                                               Kläppavägen Åsa pendelparkering

   

 • Övrigt

  +

  Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om att upphäva lokala ordningsföreskrifter

  Beslut

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Göteborgsregionens kommunalförbund

  Sammanträde den 17 december 2019

  Anslagstavla Göteborgsregionen

  Tillkännagivandet publiceras 2019-12-02 t o m 2019-12-18

   

  Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

  Sammanträde den 23 oktober 2020

  Tillkännagivandet publiceras 2020-11-04 t o m 2020-11-26

  Anslagstavla Region Halland

   

  Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträde 16 oktober 2020

  Tillkännagivandet publiceras 2020-11 -11  t om 2020-12-02

  Anslagstavla Samordningsförbundet i Halland

   

  Patientnämnden Halland

  Sammanträde 21 oktober 2020

  Tillkännagivandet publiceras: 2020-11-04 t om  2020-11-26

  Anslagstavla Region Halland

   

   

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  SAMRÅD

  Detaljplan förVerksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås

  BN 2020-10-22 § 241

  Detaljplaneförslaget möjliggör för ett verksamhetsområde för transportintensiva och i viss mån störande verksamheter.

  Detaljplanen ställs ut 3 november – 1 december 2020 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där det även finns möjlighet att lämna synpunkt via e-tjänst.

  Ett digitalt samrådsmöte hålls via Microsoft Teams den 11 november klockan 18 till 20. Anmäl ditt deltagande till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se senast 9 november. Antalet deltagare är begränsat.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 1 december 2020 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se. Ange diarienummer 2016-00088, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter vid samråd eller senast under granskning.

  För upplysningar om detaljplanen kontakta planarkitekt
  Johanna Vinterhav,0300-83 40 17, johanna.vinterhav@kungsbacka.se eller mark- och exploateringsingenjör Lisa Carlsson, 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kuhngsbacka.se

   

   

   

   

   

   

 • Kungörelse – laga kraft detaljplan

  +

   

  Kommunfullmäktige/Byggnadsnämnden vill informera att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om detta till fastighetsdomstolen inom två år. Tiden beräknas från det att planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom tiden får talan väckas senare.

  Nedanstående detaljplaner har vunnit lagakraft 2019- 2020

  Plannamn

  Lagakraftdatum

  Detaljplan

  Antagen

  TP74

  2020-10-20

  Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende inom Skårby 12:1 i Björkris

  2020-09-17

  BN § 214

  LFP48

  2020-07-02

  Detaljplan för bostäder inom Sintorp 4:26

  2019-12-12

  BN §399

  VP93

  2020-06-15

  Upphävandeplan för bostadsändamål inom Buera 8:100

  2020-05-14

  BN § 136

  LFP47

  2020-01-14

  Detaljplan för bostadsändamål Lannekulla 20:5

  2019-03-13

  BN § 72

  G5

  2020-01-11

  Detaljplan för bostadsändamål Gällinge-Skår 2:73

  2019-12-10

  KF § 196

  FJP32

  2020-01-10

  Detaljplan för verksamhetsområde Äskatorp 4:19

  2019-12-12

  BN § 40

  FJP31

  2020-01-08

  Detaljplan för bostadsändamål Må 3:13

  2019-06-11

  KF § 81

  SP173

  2020-01-02

  Detaljplan för bostäder och förskola Kyvik 4:194 m.fl

  2019-10-24

  BN § 330

  TP73

  2019-12-20

  Detaljplan för verksamhet Hede 3:122

  2019-11-21

  BN § 371

  OP193

  2019-12-20

  Detaljplan för vård- och omsorgsboende Onsala-Hagen 3:47

  2019-11-21

  BN § 370

  SP172

  2019-12-20

  Detaljplan för bostadsändamål Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

  2019-11-21

  BN § 369

  VP92

  2019-12-11

  Detaljplan för bostäder Lunna 6:3

  2018-11-06

  KF § 187

  LFP46

  2019-11-23

  Detaljplan för verksamhet inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132

  2019-10-24

  BN § 329

  SP171

  2019-11-23

  Detaljplan för bostadsändamål Särö 1:11

  2019-10-24

  BN § 328

  KP133

  2019-10-11

  Detaljplan för sporthall m.m. inom Inlagsgärde 1

  2019-09-12

  BN § 293

  SP170

  2019-10-11

  Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Särö 1:477

  2019-09-12

  BN § 295

  TP72

  2019-10-08

  Detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14

  2019-06-20

  BN § 200

  TP71

  2019-09-16

  Detaljplan för cirkulation Arendalsleden-Varlavägen

  2019-08-15

  BN § 277

  SP169

  2019-09-16

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

  2019-08-13

  KF § 106

  V8F

  2019-07-19

  Detaljplan för bostäder i Lerkil, Vallda

  2019-03-13

  BN § 71

  KP132

  2019-07-15

  Detaljplan för kvarteret Banken

  2019-06-11

  KF § 85

  TP70

  2019-06-14

  Detaljplan för verksamhet Hede 6:7

  2019-05-16

  BN § 160

  OP192

  2019-05-24

  Detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65

  2019-04- 25

  BN § 113

  SP168

  2019-04-25

  Detaljplan för verksamhet Hagryd 1:38

  2018-06-14

  KF § 106

  SP167

  2019-04-09

  Upphävandeplan för del av Bångsbo 2:1 m.fl. inom del av S112 och SP121

  2019-03-13

  BN § 75

  OP191

  2019-02-12

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-Lunden 1:35

  2018-07-05

  BN § 198

  VP91

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46

  2019-01-09

  BN § 9

  SP166

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6

  2019-01-09

  BN § 8

  SP165

  2019-01-30

  Detaljplan för nytt äldreboende i Särö, Bukärr 2:122 och Nötegång 1:91

  2018-07-05

  BN § 197

  KP131

  2019-01-11

  Detaljplan för bostäder- och centrumändamål, Kungsbacka 4:6 mfl (Aranäs 3)

  2018-12-13

  KF § 253

  ÄP22

  2019-01-08

  Upphävande av detaljplan Ä1, Älvsåkers-Kyrkotorp 1:18 m.fl.

  2018-12-13

  BN § 329

  OP190

  2019-01-08

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-hallen 2:74 och del av 2:4

  2018-12-13

  BN § 331

  O78Q

  2019-01-08

  Upphävande av del av detaljplan O78 inom Skällared 3:5

  2018-12-13

  BN § 328

  LFP45

  2019-01-08

  Detaljplan för höglager inom Frillesås-Rya 1:254

  2018-12-13

  BN § 325

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för verksamhetsområde inom Varla 2:398
  BN 2020-04-23 § 100

  Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 1 december - 22 december 2020 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där det även finns möjlighet att lämna synpunkt via e-tjänst 

  Eventuella sunpunkter ska ha kommit in senast 22 december 2020 via e-tjänst, till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller brevledes till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81, Kungsbacka.

  Ange diarienummer 2020-00009, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskning.

  För upplysningar om planen kontakta planarkitekt:
  Björn Vikström, 0300-83 50 13, bjorn.vikstrom@kungsbacka.se eller Exploateringsingenjör:
  Lisa Carlsson, 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade här, det innebär att alla nämnder inte är representerade ovan.


Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se