Personuppgifter på Teknik

Förvaltningen för Teknik (nedan kallad förvaltningen) kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och ersätter tidigare personuppgiftslagen, PuL. Den nya förordningen är till för att skydda enskildas personliga integritet. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd för det enligt dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan härledas till en fysisk person som till exempel namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning och e-postadress.

Personuppgiftsansvarig

Det är nämnden för Teknik som är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Nämnden för Teknik hanterar uppgifter för att

 • det är nödvändig i utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller
 • som ett led i vår myndighetsutövning,
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal

Med behandling av personuppgifter menas till exempel att registrera, lagra, gallra, arkivera eller skriva ut personuppgifterna.

När personuppgifter kommer in till förvaltningen så anses de i regel vara allmänna handlingar som diarieförs och registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga de ärenden som förvaltningen är ålagda att hantera.

Förvaltningen tar emot och hanterar personuppgifter i nedanstående ärenden

 • anslutningar och abonnemang för kommunalt vatten och avlopp
 • anslutning till Kungsbacka bredbandsnät
 • abonnemang för renhållning
 • färdtjänsttillstånd, riksfärdtjänsttillstånd
 • parkeringstillstånd (boendekort och parkering för rörelsehindrade)
 • ansökningar av markupplåtelse och avtal för torgplats
 • ansökningar om vägbidrag
 • intrångsersättningar
 • ersättningar för självrisk, skada eller regress
 • anmälan om översvämning
 • uthyrning av cykelgarage
 • tillsynsärenden enligt Plan- och Bygglagstiftningen med målsättningen att fastighetsägare ska hålla sina tomter i vårdat skick för att säkra trafiksäkerheten
 • administrering kring flyttning av fordon enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall
 • trafikövervakningsärenden
 • markupplåtelse för avtal och torgplats
 • genom synpunkter, förslag eller felanmälningar från kommuninvånare

För att kunna utföra dessa uppgifter, och kunna svara på kommuninvånarnas frågor och exempelvis registrera en ansökan eller ge tillstånd till en VA-anslutning, måste förvaltningen behandla personuppgifter. Personuppgifterna sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Uppgifterna hanteras sedan enligt regler som gäller för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som kommer hantera personuppgifterna i handläggningen är personal på förvaltningen. Personuppgifter lämnas ut till tredje part, som leverantörer eller underleverantörer, ifall det krävs för att kommunen ska kunna utföra sina åtaganden. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi även kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer att sparas tills ärendet är avslutat och sedan gallras eller arkiveras enligt gällande lagkrav och dokumenthanteringsplaner.

Tredje part

Vi kan inhämta uppgifter från tredje part för att ta på vem som står som fastighetsägare, inför tecknande av avtal.

Övriga frågor och mer information

För mer upplysningar:

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/dataskydd/

Du kan även kontakta vår dataskyddskontakt eller vårt dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter.

Dataskyddskontakt emelie.hjerten@kungsbacka.se

Dataskyddsombud dataskyddsombud@kungsbacka.se