Beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut. När beslutet är klart expedierar vi det och du får ta del av det. Om dina grannar har haft synpunkter på ditt ärende får även de ta del av beslutet och har möjlighet att överklaga. Övriga grannar får ett meddelande om att vi har fattat ett beslut.

Någon dag efter vi expedierar beslutet kungör vi det även i Post- och inrikestidningar.

Laga kraft

När ett beslut har fått laga kraft innebär det att beslutet inte längre kan överklagas, tiden för överklagande har alltså gått ut. Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft först då sista instans har avgjort målet. Om ingen överklagar ett bygglovsbeslut vinner det laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikestidningar, samt tre veckor efter att alla som ska ta del av beslutet har tagit del av beslutet

Giltighet för bygglov

Ett bygglov gäller i fem år från det datum lovet vann laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom påbörja byggarbetet inom två år från det att lovet vann laga kraft. Om du inte har påbörjat byggarbetet inom två år förfaller bygglovet och du får då ansöka på nytt.

Ett startbesked för en anmälan (till exempel en eldstad eller en komplementbyggnad) gäller i två år. Du måste börja och avsluta arbetet inom två år från att startbeskedet gavs.

Förenklad delgivning

Förvaltningen för Bygg & Miljö använder sig oftast av så kallad förenklad delgivning. Det innebär att förvaltningen för Bygg & Miljö skickar två brev till dig, för att vara säker på att du får handlingen du ska ta del av.
Breven skickas till din senast kända adress (det kan vara din e-postadress om du har lämnat den till förvaltningen för Bygg & Miljö). Om breven kommer i retur till byggnadsnämnden skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

  • Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges
  • Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingarna, måste du kontakta förvaltningen för Bygg & Miljö snarast.

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Att tänka på så länge ditt ärende pågår 

  • För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka.
  • Anmäl alltid adressändring till förvaltningen för Bygg & Miljö
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar förvaltningen för Bygg & Miljö.
  • Det är inte alltid förenklad delgivning kommer att användas. Delgivningen kan ske på annat sätt, vilket ibland kan betyda att du måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis. Information om vad du behöver göra framgår av de brev vi skickar till dig. Även rekommenderat brev kan förekomma. Denna försändelse måste hämtas ut hos närmaste postombud.

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du skicka in en skrivelse till Kungsbacka kommun för att vi ska bedöma om den har kommit in i rätt tid. Överklagan ska vara riktad till Länsstyrelsen i Hallands län. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi vidare den till länsstyrelsen. Om din överklagan har kommit in försent får du ett beslut om att den avvisas.

Skicka till:

Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Bygg & Miljö
434 81 Kungsbacka

Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet. Har du blivit delgiven via Post- och inrikestidningen måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och beslutsnummer, ärendets diarienummer och vilken fastighet beslutet gäller. Ange tydligt i rubriken att skrivelsen är en överklagan. I skrivelsen ska du ange varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra. Uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer där du kan nås dagtid. Glöm inte att skriva under överklagandet tillsammans med ett namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Ärendet skickas vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet gått rätt till.

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga till mark- och miljödomstolen. Efter mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att överklaga till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett mer allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning

Gå vidare till tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka