Om du bygger utan bygglov

Om du byggt utan bygglov eller startbesked kan du behöva betala en sanktionsavgift, oavsett om du får bygglov eller inte i efterhand. Tänk på att det alltid är bäst att fråga först.
 • Får jag bygga vad jag vill på min tomt så länge mina grannar godkänner det?

  +

  Nej, att dina grannar godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt lagen ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnaden ska också passa in i stads- och landskapsbilden och ge en god helhetsverkan. I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel om ansökan avviker från gällande detaljplan eller vid nybyggnad av hus och större tillbyggnader då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

 • Vad händer om jag bygger utan bygglov?

  +

  När vi får veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

 • Hur stor är sanktionsavgiften?

  +

  Med hjälp av Boverkets guide kan du räkna ut hur stor sanktionsavgiften är.

 • Vad avgör om jag kan få bygglov i efterhand?

  +

  När vi får in din bygglovsansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna. 

 • Vad avgör om jag måste riva min byggnad?

  +

  Om du inte kan få bygglov måste byggnaden rivas. Då tar vi ärendet vidare till byggnadsnämnden. Beslutar nämnden att byggnaden ska rivas får du ett föreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Tar du inte bort byggnaden trots detta får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite, det vill säga du måste betala en avgift om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.  

 • Kan jag överklaga?

  +

  Ja, om du anser att byggnadsnämnden har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet och signerade ditt delgivningskvitto. Vi skickar ärendet vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet har gått rätt till. 

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka