Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

Programsamråd 19 januari till 23 februari 2021

Kvarteret Ejdern

En levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och trevliga mötesplatser längs med ån. 

Aktuellt

Nu kan du tycka till om planprogrammet för stadsomvandling inom kvarteret Ejdern i Kungsbacka. Programsamrådet pågår mellan 19 januari och 23 februari 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 23 februari 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Samrådsmöte

Samrådsmötet hålls digitalt via Teams. Vi har plats för 10 deltagare per möte. Du anmäler dig här:

Anmälan till samrådsmöte

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 19 december 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram över området. Kvarteret Ejdern är en del av stadsomvandlingsprojekt Väster om ån som syftar till att länka samman innerstaden och Kungsmässan. Projektet är indelat i två etapper där Valand är etapp 1 och Ejdern är etapp 2. Stadsomvandlingsprojektet beslutades av Kommunfullmäktige 2009.

Beskrivning

I området finns idag parkeringsyta, en före detta skolbyggnad, en mindre förskola och ett flerbostadshus. Kungsbackaån utgör gräns mot innerstaden i öster och det finns två gång- och cykelbroar som kopplar Ejder till innerstaden. Sjöallén och Skogsallén är tydliga trädalléer inom området.

Syfte

Planprogrammet syftar till att utreda möjligheten för omvandling av parkeringsområde till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service. Genom Valand blir det möjligt för ett centrumstråk som är tänkt att fortsätta genom Ejdern och knyta samman med innerstaden. Det så kallade å-rummet som sträcker sig längs med ån är ett viktigt offentligt rum som ger positiv effekt för Ejdern. Närheten till vattnet är karaktärskapande och fyller en viktig funktion för staden eftersom Kungsbackaån sträcker sig genom hela staden.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna