Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kvarteret Ejdern

En levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och trevliga mötesplatser längs med ån. 

Aktuellt

Samrådet av förslag till planprogram för kvarteret Ejdern har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 19 december 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram över området. Kvarteret Ejdern är en del av stadsomvandlingsprojekt Väster om ån som syftar till att länka samman innerstaden och Kungsmässan. Projektet är indelat i två etapper där Valand är etapp 1 och Ejdern är etapp 2. Stadsomvandlingsprojektet beslutades av Kommunfullmäktige 2009.

Beskrivning

I området finns idag parkeringsyta, en före detta skolbyggnad, en mindre förskola och ett flerbostadshus. Kungsbackaån utgör gräns mot innerstaden i öster och det finns två gång- och cykelbroar som kopplar Ejder till innerstaden. Sjöallén och Skogsallén är tydliga trädalléer inom området.

Syfte

Planprogrammet syftar till att utreda möjligheten för omvandling av parkeringsområde till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service. Genom Valand blir det möjligt för ett centrumstråk som är tänkt att fortsätta genom Ejdern och knyta samman med innerstaden. Det så kallade å-rummet som sträcker sig längs med ån är ett viktigt offentligt rum som ger positiv effekt för Ejdern. Närheten till vattnet är karaktärskapande och fyller en viktig funktion för staden eftersom Kungsbackaån sträcker sig genom hela staden.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna