Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Borgmästarebron

Ny bro över Kungsbackaån på Borgmästaregatan

Befintlig bro på Borgmästaregatan klarar i nuläget endast belastning av gång- och cykeltrafik. För att åter kunna öppna upp för fordonstrafik på Borgmästaregatan över Kungsbackaån krävs en helt ny bro. Den nya bron kommer att anläggas på samma plats.

Bakgrund

Befintlig bro är byggd 1955 och breddades 2002. Vid en renovering under våren 2019 upptäcktes att ett stort antal armeringsjärn inne i betongen hade gått av. Bron har därför varit avstängd för fordonstrafik sedan maj 2019. Under sommaren konstaterades sedan att bron var i så pass dåligt skick att den måste rivas för att ge plats åt en helt ny bro.

Pågående arbete

Arbete med projektering av den nya bron har påbörjats. Anläggning av broar med grundläggning i vatten kräver enligt Miljöbalken en tillståndsprocess. Denna pågår parallellt med projekteringen. 

Samråd

Som en del i tillståndsprocessen utfördes ett undersökningssamråd enligt Miljöbalken 6 kapitlet §§ 23-25 för att informera om projektet, redovisa dess omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan. I undersökningssamrådet deltog Länsstyrelsen i Hallands län, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt de enskilda som blir särskilt berörda (till exempel fastighetsägare och ledningsägare).

Samrådsunderlaget finns under Dokument nedan.

Tidplan

När nödvändiga tillstånd, projektering samt ledningsomläggning är klara kan en upphandling av entreprenör utföras och byggnation startas, enligt preliminär tidplan bedöms detta kunna ske vår/sommar 2021. Den nya bron beräknas kunna vara klar hösten 2022. Under Dokument nedan finns en tidslinje där du kan se några av momenten vi måste gå igenom innan en ny bro kan vara på plats.

Frågor och svar om Borgmästarebron

Mer information

Projektledare Annika Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se