Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Arendalsleden-Varlavägen, breddning av väg

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram samrådshandlingar för detaljplanen. Under samrådet öppnar vi upp för synpunkter. 

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en breddning av Varlavägen och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre trafiksituation och minska risken för köbildning. Detaljplan för etapp två, breddning av Varlavägen, omfattar ett område som sträcker sig från Arendalsleden i norr ner till Tölö Tvärled i söder. 

Den första etappen som avser cirkulation för Arendalsleden-Varlavägen, påbörjade vi under 2018 och har under 2019 vunnit laga kraft.

Läs mer om etapp ett: Cirkulationsplats Varlavägen/Arendalsleden

Bakgrund

I trafikledsplanen från 2007 har Kungsbacka kommun, med utgångspunkt från bebyggelse och andra utvecklingsförutsättningar, undersökt hur vägnätet i Kungsbacka ska utvecklas i framtiden. I planen beskrivs en breddning av Varlavägen och cirkulationen Arendalsleden-Varlavägen som en förutsättning för att klara av Kungsbackas fortsatta expansion.

Tidplan

  • Samråd: andra kvartalet 2021
  • Granskning: tredje kvartalet 2021
  • Antagande: fjärde kvartalet 2021

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna