Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 2:198 m fl, verksamhetsområde

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde inom Varla 2:198 mfl i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Planområdet har sedan tidigare utretts i ett så kallat planprogram. Planprogrammet kom fram till att platsen är lämplig för ett nytt verksamhetsområde och godkändes av kommunstyrelsen våren 2018. Under hösten 2018 fick Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan utifrån framtaget planprogram.

Det här ska planläggas

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för uppförande av verksamheter som efterfrågar ett bra skyltläge. Planområdet ligger mellan E6:an och stadsdelen Varla i Kungsbacka och omfattar en yta på cirka fyra hektar. Av detta är det tre hektar som möjliggör verksamheter. Med hänsyn till platsen läge är det viktigt att höga krav ställs på gestaltning av tillkommande bebyggelse, för att på så sätt bli ett positivt inslag för både intill planområdet och förbipasserande på E6:an.

Tidplan

  • Samråd – fjärde kvartalet år 2020
  • Granskning – första kvartalet år 2021
  • Antagande – andra kvartalet år 2021

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att detaljplanen antagits, förutsatt att den inte blir överklagad.

Exploatör

Kungsbacka kommun är markägare till större delen av planområdet undantaget en mindre bit i söder som ägs av privat markägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna