Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Söderbro 10

Aktuellt

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav i september 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Söderbro 10.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ny bebyggelse med bostäder och verksamheter, bevarande och utveckling av gårdsmiljön.

Tidplan

Samråd: kvartal två 2021
granskning: kvartal ett 2022
Antagande: kvartal två 2022

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna