Aktuella projekt i Fjärås

Må 3:13, bostäder och förskola

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Kommunfullkäktige den 11 juni 2019 och vann laga kraft 8 januari 2020.

Beskrivning

Förslaget innebär att cirka 150 bostäder i form av småhus och flerbostadshus byggs inom planområdet. Bostäderna är av en blandning av friliggande hus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Planen innehåller även byggrätt för en förskola.

Området ligger inom utvecklingsområde för Fjärås i översiktsplanen för Kungsbacka 2006 och utanför detaljplanerat område.

Exploatör

Derome Hus AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna