Aktuella projekt i Fjärås

Hanhals VA-utbyggnad väster

VA-utbyggnad av Hanhals väster om E6

Mark och miljödomstolen fastslog 20 januari 2016 tidplanen för inrättande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt utbyggnad av detsamma för Hanhals väster om E6. Området omfattar cirka 130 fastigheter.

Fastigheter öster om E6 har privata spillvattenledningar och ingår idag inte i verksamhetsområdet. Vilka fastigheter som kommer inom verksamhetsområdet för VA är ännu inte fastlagt.

Tidplan

Enligt domstolsbeslut ska utbyggnad av spillvattenledningar och ombyggnad av vattenledningar vara klar senast 31 december 2021. Kungsbacka kommun Teknik inväntar svar från Länsstyrelsen gällande tidsförlängning för utbyggnad av VA - anläggningar i Hanhals.

Vår preliminära tidplan för projektupphandling och byggnation ser ut som följer:

  • Framtagande av förfrågningsunderlag: kvartal 1, 2021
  • Objektsupphandling: kvartal 2, 2021
  • Start för entreprenaden: kvartal 3, 2021
  • Slut för entreprenaden: kvartal 3, 2023

Ändringar i tidplanen kan till exempel bero på att vi inväntar beslut från andra myndigheter.

Undersökningar

Undersökning om förorenad mark är beställd. Berörda markägare informeras om när och var provtagningen ska ske. Provtagning utförs av Geosigma AB.

Inför arbetena kommer Metron Miljökonsult AB utföra förbesiktning av fastigheter i området. Fastighetsägare kommer att få informationsbrev från Metron Miljökonsult AB innan entreprenaden påbörjas.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun har ansökt hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Ledningsförrättningsmöte ägde rum 2019-11-04. Befintlig ansökan kommer att kompletteras med nya lösningar för utbyggnad av VA-anläggningar i Hanhals. Detta kan innebära att en ny ledningsrättsförrättning kommer att behövas.

Inkoppling av fastigheter

När VA-anläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av Teknik kan vi koppla in fastigheterna. VA-karta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder skickas ut tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt.

Mer information om VA-utbyggnad i Kungsbacka och den normala gången för fastighetsägare vid en utbyggnad hittar du här.

Har du frågor, kontakta

Projektledare Margarita Kouzina
0300-83 74 35
margarita.kouzina@kungsbacka.se