Grönområde utanför Åsa centrum

Det finns delade åsikter om Åsa berg. Några tycker att berget bör bebyggas, men de flesta vill att de ska förbli orört för att värna allmänhetens tillgänglighet.

"Bygg höghus på Åsaberget det skulle bryta den tråkiga siluetten av villabebyggelse och höja statusen på Åsa."
"Bebyggelsen på den framtida bergssluttningen kommer att bli Åsas Lidingö."
"Åsa har de senaste 20 åren förlorat flera fina promenadområden, mossen ovanför Mossvägen pga kalhygge där att stigar förstördes, Kläppa pga storbranden. Nedanför Kläppa avverkades också helt och ett nytt villaområde planeras nu där. Där finns en fantastisk gammal skog utan sly, gott om upptrampade stigar, bär och svamp. Kvar är Åsa Berg som utnyttjas flitigt av många. Dessa värden borde väga mycket tyngre än en markägares önskan om en snabb förtjänst."

Flera efterfrågar elljusspår och motionsslingor.

"Vi är ute och springer, men då med pannlampa. Det är väldigt många ute. behovet av elljusspår gissar vi är högt."
"Det hade vart bra med ett motionsspår i Åsa, typ "trail running"- spår, vilket är på modet numera. Upp i Åsa bergen finns i princip dessa stigar men det behövs skogas lite och en viss skötsel samt lite bark på vissa ställen, sen är det klart. Som jag ser det behövs inte elljus då folk får springa fram och tillbaka till Frillesås (elljus finns numera på den gamla banvallen) på kvällar och nätter."

Kommentar

Det pågår en utredning som ser över möjligheten att bygga bostäder på Åsa berg. Hur många bostäder det i så fall skulle kunna bli är oklart.

Kommunen äger inga större markområden kring Åsa lämpliga för en motionsslinga och kommunen har inte lyckats komma överens med befintliga markägare om en motionsslinga trots vissa försök. Kommunen känner till önskemålen men jobbar inte aktivt med det idag. Önskemålen är kända av kommunen sen tidigare. Önskemålen fanns med i den första versionen av fördjupningen av översiktsplanen men togs bort pga. krav från privata fastighetsägare.