Gång- och cykelvägar

Det lämnades in ett flertal synpunkter om gång- och cykelvägar utanför Åsa centrum. Synpunkterna berörde främst gång- och cykelväg utmed Ölmanäs ringväg men det fanns även önskemål om gång- och cykelbana mellan Åsa och Kungsbacka samt mellan Hamragård och Hulta. Det fanns även ett förslag om en bro mellan Gårda brygga och Brämma strand.

"Se över möjlighet med gång - och cykelpassage mellan hamragård och hutta. Finns befintlig stig."
"Belyst cykel och gångväg till Gårda brygga från skolan. Om det inte går att lägga på böndernas mark varför inte göra rödljus förbi de två kurvorna med trottoar på kanten?"
"Bind ihop Åsa med ytterområden som Ölmevalla med cykelbanor. Jag tror många skulle kunna tänka sig att cykla från Ölmevalla till Åsa eller mellan Åsa och Kungsbacka för den delen. Att cykla på Varbergsvägen norr ut från Åsa är inget man gör frivilligt och speciellt inte med barn."

Flera efterfrågar ett bilfritt stråk ner till Vita Sand, men det finns även de som menar att det endast behövs ett stråk ned till stranden och det inte finns något större behov att kunna cykla ned till stranden.

"Det vore bra om man kunde utveckla ett bättre stråk ner mot vattnet än den ganska tråkiga och inte helt raka väg som finns idag (via campingen). Det ska kännas som den naturliga vägen att strosa när man går eller cyklar."
"Det räcker med ENDAST EN GÅNG/CYKELVÄG ner till Sörviksstranden från Stenviksvägen!"
"Det kan också verkligen i fråga sättas vem som har behov av cykla direkt ner till Åsa Havsbad? Möjligen några turister under halva juni, juli och halva augusti men övriga tiden på året finns ju det inget behov."

När det gäller gång- och cykelvägar i Åsa centrum så fanns det många synpunkter och önskemål. Synpunkterna gällde övergripande behov av större framkomlighet och orienterbarhet för gående och cyklister i centrum, behov av gång- och cykelvägar på båda sidor om Varbergsvägen samt på banvallen, hyrcyklar från och till Åsa station. Att säkert kunna ta sig över Varbergsvägen, genom att bygga t.ex. gångtunnel eller gångbro för att ta sig till vattnet och till skolorna är också ett angeläget önskemål.

"Cykelbanor på båda sidor om Varbergsvägen! Från stora rondellen (Åsa Gårdsskola) upp till Kuggaviken."
"Vi önskar större framkomlighet för gående/cyklister och mindre för bilister. Farthinder längs de "större" vägarna där folk nu kör alldeles för fort."
"Jag hoppas att Cykelbanan från Frillesås på gamla järnvägsidan nu i förslaget är en enda RAK stäckning på Östra sidan Varbergsvägen hela vägen från Återvinningen till Järnvägsstationen. Inte en massa böjar o stopp!"
"Åsa är geografiskt utsträckt så de flesta cyklar."
"Kommunen ska inte uppmuntra till gc, alla ska få göra som dom vill. Siktlinjer är löjligt och trafikfarligt."

Kommentar

Det kommer inte att byggas en cykelbana på banvallen då det innebär att större markområden inte kan utvecklas för de blir för långsmala. Ambitionen är dock ett cykelstråk i samma riktning men delvis på befintliga vägar och delvis på banvallen. Cykelbana på banvallen norr om Kläppavägen finns inte med i några planer.

En gångtunnel eller gångbro över eller under Varbergsvägen bedöms inte få så stor användning att det är värt en investering. Att satsa på en annan utformning av Varbergsvägen i ett kortare avsnitt bedöms ge större positiva effekter när det gäller att öka trafiksäkerhet, trygghet och minska barriärkänslan.

Kommunen fortsätter att se över möjligheten att skapa ett bilfritt stråk genom centrum ned till stranden.

En trafikutredning med fokus på gång och cykeltrafik på Ölmanäs ringväg gjordes 2011. Utredningen ligger till grund för förslaget till kommunens investeringsbudget 2019-2021. Enligt budgetförslaget är utbyggnaden av en gång- och cykelväg längs Ölmanäs ringväg uppdelad i tre etapper; Äppelstigen-Näsbokrokvägen, Näsbokrokvägen-Jute Tvärväg och Jute Tvärväg-Varbergsvägen.