Pool och badtunna

Om du har badtunna eller en liten eller stor pool måste du fylla och tömma vattnet på rätt sätt. Du som fastighetsägare är ansvarig för att inga olägenheter uppstår vid påfyllning och tömning av din pool eller badtunna.

Fylla poolen/badtunnan

  • Fyll på vatten i lugn takt med en trädgårdsslang eller liknande. Fyller du på med högt flöde kan rost och avlagringar släppa i ledningarna och vattnet kan bli grumligt.
  • Slangens mynning ska vara över vattenytan under hela påfyllningen.
  • Fyll poolen nattetid, mellan 21.00 och 06.00, när normalförbrukningen av vatten är som lägst.

Kungsbacka kommun har inte möjlighet att fylla din pool med hjälp av tankbil. Kontakta lokala entreprenörer för hjälp.

Tömma poolen/badtunnan

Det är viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar.

  • Kemikalier och desinfektionsmedel som används i badvattnet ska vara förbrukade eller neutraliseras innan tömning påbörjas. Använder du klor, så måste vattnet avkloreras först. Det görs med kemikalier för avklorering som tillsätts och sedan ska vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. Klor får inte släppas ut eftersom det bildar giftiga och svårnedbrytbara ämnen som riskerar att skada djur och organismer i vatten. Välj alltid miljömärkta produkter.
  • I små pooler som står soligt kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare klorering.
  • Har du använt algbekämpningsmedel är det viktigt att det har förbrukats innan tömning påbörjas.
  • Silver ska aldrig användas för hygienisering då det dels inte dödar virus och utgör en större miljöbelastning än klor.

När det gäller tömning av poolen är första valet att göra det på tomten, det vill säga på gräsbevuxen mark eller genom att anlägga en stenkista eller mindre infiltration under förutsättning att det är genomsläpplig mark och inte tät lera. Kontrollera först att det inte finns några vattenkällor i närheten.

I andra hand får du tömma poolvattnet till dagvattennätet eller dike. Se också till att dagvattennätet eller diket inte mynnar ut i en bäck med fiskar eller annat område som är känsligt. Det är alltid viktigt att du inte skapar problem för dina grannar.

Är du tveksam om bäcken eller liknande är känslig för påverkan från poolvatten, kontakta Miljö & Hälsoskydd. 

Följ alltid tillverkares instruktioner för drift och underhåll.

Det kan även finnas andra regler och lagar som gäller angående pool och badtunna. Läs mer om att anlägga pool eller badtunna.

Bor du inom ett vattenskyddsområde?

Om du bor inom ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta Kungsbacka kommuns VA-verksamhet innan du köper en pool eftersom det kan finnas särskilda regler för installation och skötsel.

Vid frågor kontakta

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se