Avgifter

Timavgiften för tillsyn, prövning och anmälan är 988 kronor per timme för år 2020. Timavgiften ses över varje år.

Så många timavgifter tar Miljö & Hälsoskydd ut

AnläggningAntal timmar
För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan för ett hushåll 7
Anläggning för endast bad-, disk-, och tvättvatten 6
Torra lösningar  3
Inrättande av sluten tank 4
Anmälan om ändring, till exempel komplettering med fosforfällning 4
Flera anordningar anläggs vid samma tillfälle  10
Gemensam anläggning för upp till fem hushåll
(5-24 pe)
10
Gemensam anläggning för mellan 5 och 20 hushåll
(25-100 pe)
15
Gemensam anläggning för mellan 20 och 40 hushåll
(101-200 pe)
18
Anläggning med mer än 200 anslutna personekvivalenter Beror på anläggningens storlek.
Kontakta oss för mer information

1 hushåll = 5 personekvivalenter. 

Avgiften är enligt gällande taxa och fastställd av kommunfullmäktige.

Nämndsbeslutet om timavgift är beslutat 2019-12-11, § 197.