Illustration på en vattenkran

Frågor och svar om vattensituationen

 • Varför ska vi spara på dricksvattnet?

  +

  Så länge vi har vatten i Lygnern har vi dricksvatten i Kungsbacka. Men varmt väder ger hög förbrukning, och den varma och torra sommaren 2018 låg vattenverket på Fjärås bräcka nära gränsen till sin maxkapacitet.  Då införde vi ett bevattningsförbud i juli och augusti, både för att kunna upprätthålla trycket i våra 75 mil vattenledningar och för att inte riskera att grundvattnet under bräckan skulle sjunka för lågt. 

  Som abonnent kan du hjälpa oss så att samma sak inte inträffar igen. Var rädd om dricksvattnet och ditt vattenverk och tänk vattensmart! Läs mer om hur du kan spara på vattnet.

 • När behöver vi införa bevattningsförbud?

  +

  Långa perioder med varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning gör att vattenverket i Fjärås bräcka ligger nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera dricksvatten. Vattentillgången i sjön Lygnern är god, men grundvattennivån i bräckan riskerar att sjunka om förbrukningen fortsätter att vara hög. Om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Vid dessa tillfällen inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

 • Får man fylla en barnpool?

  +

  Förbudet gäller alla sorts pooler oavsett storlek.

 • Varför får man inte använda slang om jag använder samma mängd vatten som jag skulle göra när jag fyller en kanna?

  +

  Vid bevattningsförbud är det alltid förbud att vattna med slang eftersom denna typ av vattning generellt innebär en högre vattenförbrukning än vatten med kanna.

 • Får man vattna med droppslang?

  +

  Nej, förbudet gäller alla typer av slang.

 • Gäller förbudet även för kommunen som vattnar sina blommor och rondeller?

  +

  Ja. Om vi vattnar under ett bevattningsförbud använder vi istället vatten från Kungsbackaån, och bevattningen är väldigt begränsad. 

  Även somrar när det inte är bevattningsförbud tar vi vatten från Kungsbackaån och använder till att vattna en del av våra rabatter och planteringar.

 • Kan jag också hämta vatten från ån för att vattna mina växter?

  +

  Enstaka vattenkannor är inga problem. Det krävs dock tillstånd eller anmälan för jordbruksbevattning om det inte är uppenbart att inget kan skadas på grund av vattenuttaget. Mer information om vad som gäller finns på Länsstyrelsens hemsida.

 • Vad gäller för golfbanor som vattnar med spridare?

  +

  Det är vanligt att golfklubbarna använder vatten från egna dammar.

 • Gäller ett bevattningsförbud oss med egen brunn?

  +

  Nej, bevattningsförbud gäller abonnenter med kommunalt vatten, även de som är anslutna till en vattenförening som använder kommunalt vatten.

 • Vem har ansvar om fastighetsägare med egen brunn får slut på vatten?

  +

  Fastighetsägare med egen brunn ansvarar själva för sin vattentillförsel. Fastighetsägare med egen brunn kan vid behov hämta dricksvatten vid några av kommunens tryckstegringsstationer. 

  På sidan Hämta vatten här hittar du en lista över tryckstegringsstationerna.

  Kommunen ansvarar inte för att fylla på en brunn som sinat.

 • Kan man få dispens mot bevattningsförbudet, till exempel om man nyligen gjort en större plantering och vem bestämmer om dispens?

  +

  Dispens ges endast i undantagsfall och det görs en bedömning i varje enskilt fall. Förvaltningschefen på Teknik ansvarar för frågor om dispens.

  Dispensfrågor skickas till teknik@kungsbacka.se.

 • Får vi vatten från andra kommuner?

  +

  Vid bevattningsförbud försörjer vi ibland delar av Kungsbacka med vatten från Mölndal. De områden som berörs är Anneberg och Björkris. Åtgärden görs för att minska Kungsbackas uttag av vatten från vattentäkten vid Fjärås Bräcka. De som får vatten i kranen från Mölndal kan eventuellt uppleva att smaken är lite annorlunda. Vattnets temperatur är en annan faktor som påverkar smaken på vattnet.

 • Kan kommunen hjälpa lantbrukare som inte har vatten till sina djur?

  +

  Generellt finns inte möjlighet till detta men om en krissituation uppstår görs en bedömning i det enskilda fallet.

 • Stängs biltvättarna?

  +

  De allra flesta biltvättar återanvänder oftast samma vatten vilket innebär att deras verksamhet inte påverkas av förbudet.

 • Vad händer om man bryter mot förbudet?

  +

  Om kommunen ser att en abonnent bryter mot förbudet så kan det bli aktuellt att antingen minska tillflödet eller helt stänga av vattnet stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster. Men inriktningen är att detta alltid föregås av en dialog med abonnenten. 

 • Vilket resultat ger ett bevattningsförbud?

  +

  Under perioder då vi har bevattningsförbud uppdaterar vi regelbundet hemsidan med ett diagram som visar läget.

  kungsbacka.se/bevattningsforbud kan du läsa aktuell information om bevattningsförbud i Kungsbacka. 

 • Finns det risk för att dricksvattnet tar slut?

  +

  Det finns ingen omedelbar risk för att kommunen inte ska kunna förse sina abonnenter med dricksvatten. Men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. På längre sikt vill vi inte riskera alltför låga grundvattennivåer. I det läget inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

 • När har vi haft bevattningsförbud i Kungsbacka?

  +

  På senare år har vi haft bevattningsförbud i Kungsbacka kommun 6 juli - 20 augusti 2018, och ett kortare bevattningsförbud i juni 2008.

  Under 2020 hade vi bevattningsförbud mellan 18 juni - 2 juli. 

 • Har kommunen funderat på att bygga ut sina anläggningar för att pumpa upp grundvatten?

  +

  Det finns en vattendom som reglerar hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern. Vi förbereder en ansökan till Mark- och miljödomstolen för att kunna utöka vattenuttaget från Lygnern.

Läs mer om vatten och avlopp i Kungsbacka

Hittar du inte svaret på din fråga ovan, kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.