Så räknar vi ut avgiften

Riskbedömning

Alla verksamheter delas först in i avgiftsklasser som beror på typ av verksamhet och verksamhetens omfattning. Grundavgiften avgörs med andra ord av vad för sorts verksamhet det är, till exempel en bensinstation, ett lantbruk eller en akupunkturverksamhet.

Därefter gör Miljö & Hälsoskydd en riskbedömning av den enskilda verksamheten. Beroende på vilka eventuella risker som finns kan behovet av tillsyn öka och därmed avgiften. Riskbedömningen tar bland annat hänsyn till verksamhetens lokalisering, vilka slags kemikalier du använder och om det finns risk för förorening i marken. Det finns även särskilda kriterier för hälsoskyddsverksamheter. Exempel på hälsoskyddsverksamheter kan vara frisörsalonger, tatuerare, fotvårdsalonger, idrottsanläggningar, hotell, hyresbostäder, simhallar eller skolor.

Riskbedömningen ger de flesta verksamheter en fast avgift som gäller under minst ett år. En del verksamheter kommer även i fortsättningen ha en timavgift istället för en årlig avgift.

Erfarenhetsbedömning 

Miljö & Hälsoskydd gör en erfarenhetsbedömning efter varje ordinarie inspektion av din verksamhet. Inspektören bedömer då bland annat hur väl din verksamhet hanterar sina risker genom sin egenkontroll. I erfarenhetsbedömningen tar inspektören även hänsyn till tillsynshistorik och om ditt företag har vidtagit de åtgärder som har påpekats vid tidigare inspektioner.

Om du sköter din verksamhet på ett bra sätt och vi inte upptäcker några brister kan avgiften sänkas. Det sker genom att din årliga tillsynsavgift blir lägre vid nästa debitering.

Om Miljö & Hälsoskydd upptäcker brister i din verksamhet, eller om din egenkontroll är dålig, kan Miljö & Hälsoskydd behöva göra en uppföljande inspektion efter den första inspektionen. Då behöver du betala en extra tillsynsavgift för just den inspektionen.

Avgifter och tillsynsintervall

Verksamheter med fast tillsynsavgift betalar avgift varje år. Många av dessa verksamheter får också årligen tillsyn.

Andra verksamheter har ett lägre tillsynsbehov och får därför inte tillsyn varje år. De här verksamheterna betalar ändå avgift varje år, som en slags delavbetalning för att jämna ut kostnaden för verksamheten. Oavsett om man har tillsyn årligen eller mer sällan får alla verksamheter den tillsyn de betalar för.

Exempel: Tillsynen på en verksamhet uppskattas att ta sex timmar. Varje år betalar verksamheten för tre timmars tillsynstid. Verksamheten får då tillsyn vartannat år. 

En del verksamheter har ännu mindre miljö- och hälsorisker. Då kan det gå många år mellan tillsynsbesöken. Dessa verksamheter betalar inte någon årlig avgift. De betalar istället en timavgift efter genomförd tillsyn.