Temperatur och drag

För att vi ska må bra är det viktigt att vi har rätt temperatur inomhus. En lagom temperatur för de flesta människor är att ha en inomhustemperatur på 20-24 grader.

Rekommendationer

Enligt rekommendation från Socialstyrelsen bör temperaturen i en bostad vara mellan 20 och 24 grader.

Det får inte vara kallare än 18 grader, annat än vid extrema köldknäppar. För förskolor och utrymmen där rörelsehindrade och äldre vistas gäller att temperaturen inte får vara lägre än 20 grader.

Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader, utom under extrema förhållanden, till exempel värmeböljor.

Dragig miljö gör att det känns kallt

Drag gör att kroppen blir kall och orsakar obehag. Drag kommer bland annat genom otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler.

Hur du upplever inomhusklimatet beror på många olika faktorer. Utsätts du för drag kan temperaturen kännas lägre än vad den visar på termometern. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har kan det upplevas som drag, så kallat strålningsdrag.